ÜTOPİK COĞRAFYALAR: ON SEKİZİNCİ YÜZYIL AVRUPA HARİTALARINDAKİ KARTUŞLARIN SÖYLEMSEL ANALİZİ

Öz Bu çalışmada eski haritaların dekoratif sanatı, özellikle de kartuşları, deşifre edilecek kültürel metinler olarak ele alan bakış açısıyla incelenecektir. Buradan yola çıkarak, tanımlayıcı yöntemlere başvurmak suretiyle kartuş yapımcılarının zihinleri ile ütopik coğrafyalar arasında bir köprü kurulmaya çalışılacaktır. Böylece, kolonileştirilmiş Kuzey Amerika’nın ve Kızılderililerin yaratıcı coğrafî tasavvurlarını dikkatlice gözden geçirmek amacıyla 1700’lerin (özellikle) İngiliz kartuşlarını eleştirel bir inceleme zeminine taşıyarak analiz edilecektir. Bu araştırmayı sonuçlandırmak üzere mantıkî sosyal belleğin arkasındaki itici gücü anlamak için zaman ve mekân olarak kartuş yapım tarihine uzanılacaktır. Ayrıca, bazı XVIII. yüzyıl Avrupa (İngiliz ve Fransız) kartuşları tarihin görgü tanıkları olarak değerlendirilecektir.

Kaynakça

Binding, P. 2003. Imagined Corners: Exploring the World’s First Atlas. London: Headline Book Publishing.

Clarke, G.N.G. 1988. Taking possession: the cartouche as cultural text in eighteenth-century American maps. World & Image, Vol. 4, No. 2, pp. 455-474.

Cosgrove, D.E. 2001. Apollo’s eye: a cartographic genealogy of the earth in the western imagination. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Harley, J.B.1988. Maps, Knowledge and Power. In The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography Ed. Paul Laxton, Baltimore, The johns Hopkins University Press: pp. 51-83, 2001.

Harley, J.B.1990. Text and Context in the interpretation of Early Maps. In The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography Ed. Paul Laxton, Baltimore, The johns Hopkins University Press: pp. 33-51, 2001.

Harley, J.B.1997. Power and Legitimation in the English Geographical Atlases of the Eighteenth Century. In The New Nature of Maps: Essays in the History of Cartography Ed. Paul Laxton, Baltimore, The johns Hopkins University Press: pp. 109-149, 2001.

Imago Mundi, 1975. Cartouches. Volume 27, pp. 8+18+22+26+38+46+64+72.

Johnstone, B. 2008. Discourse Analysis. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Raisz, E. 1938. General Geography, 351. London, McGraw-Hill Publishing Co.

Rees, Ronald. 1980. American Geographical Society. Vol. 70, No. 1, pp. 61-78.

Said, E. 2003. Orientalism. New York: Penguin Books

Smith, C.D. 1985. Cartographic Signs on European Maps and their Explanation before 1700. Imago Mundi, Vol. 37, pp. 9-29.

Tuan, Yi-Fu, 1975. Images and Mental Maps. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 65, No. 2, pp. 205-213.