COĞRAFYA DERSLERİ İÇİN KABARTMA HARİTA YAPIMI

Öz Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005), coğrafya dersinin içerik ve uygulanmasında, köklü değişiklikler yapmıştır. Programda, Coğrafya öğretmenlerinden bazı öğretim materyalleri geliştirip, kullanmaları da beklenmektedir. Bu bağlamda hazırlanabilecek materyallerden biri, bu çalışmaya da konu olan, renklendirme yöntemi kullanılmış ve mukavvadan yapılmış kabartma haritalardır. Bu çalışmada, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde tasarlanıp geliştirilen, materyallerden biri olan, kabartma haritaların, yapım aşamaları ayrıntılı bir şekilde ortaya konarak, örnekler verilmiştir. Çalışmanın, kabartma haritaların yapılışı hakkında bilgi vermesi açısından önemli olduğu; etkinlik temelli öğretim kapsamında değerlendirilebileceği ve coğrafya öğretmenlerine kendi materyallerini hazırlamalarını tavsiye eden, Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nı da desteklediği düşünülmektedir.

Kaynakça

Alım, M. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (ÖTMG) Dersinin Önemi ve Öğretim Sürecine İlişkin Öneriler. Doğu Coğrafya Dergisi, Sayı:17, Sayfa:243- 262, Konya.

Demiralp, N. (2007). Coğrafya Eğitiminde Öğretim Materyalleri, S.Karabağ-S.Şahin (Ed.), Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Sayfa:137-174, Gazi Kitabevi, Ankara.

Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. Aktif Yayınevi, Erzurum.

Girgin, M. Koca, H. & Sever, R. (2003). Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Harita Seçimi. Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı (9-12 Temmuz 2002) Bildiriler Kitabı, Sayfa:318-324, Gazi Kitabevi, Ankara.

İzbırak, R. (1992). Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Kitapları Dizisi:157, İstanbul.

Karabağ, S. &Şahin, S. (2007). Coğrafya Dersi Öğretim Programı (2005), S.Karabağ- S.Şahin (Ed.), Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi, Sayfa:53-74, Gazi Kitabevi, Ankara.

M.E.B. (2006). Coğrafya Dersi Öğretim Programı. Gazi Kitabevi, Ankara.

Sever, R. (2010). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Tasarım Örnekleri. Anı Yayıncılık, Ankara.

Taş, H. İ. (2008). Zihin Haritaları, Harita Okuma Becerisi ve Görselleştirme, R. Özey-A. Demirci (Ed.), Coğrafya Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar, Sayfa:133-169, Aktif Yayınevi, İstanbul.

http://www.hgk.msb.gov.tr/ustbanner/tarihce/klasikharita.htm#kartografik. (22.09.2010)