Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin yazma kaygısının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Dil becerilerinden biri olan yazma, bilgilerin kalıcılığını sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. Yazma becerisi planlı ve anlamlı bir sürecin sonunda ortaya çıkmaktadır. Duygu ve düşünceleri yazılı olarak aktarırken bu süreçte, kişide meydana gelen endişe ve korku yazma kaygısı olarak adlandırılmaktadır. Yazma kaygısının sonuçları yazılı ürünlerde ve kişinin tutumunda birtakım değişiklikler meydana getirmektedir. Bu değişiklikler bireyde üzüntü, kızgınlık korku vb. şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu araştırmanın amacı, Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin 1. öğretimde öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinin yazma kaygısını ve bunu çeşitli değişkenlere göre (cinsiyet ve alan) farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Tabakalı kümeleme örnekleme yöntemiyle belirlenen sözel branşlardan (Tarih, Coğrafya ve Türkçe Öğretmenliği) 98 öğrenci; sayısal branşlardan (Fizik, Kimya, Fen Bilgisi Öğretmenliği) 101 öğrenci; eşit ağırlıklı branşlardan (Kamu, İktisat, Sınıf ve Özel Eğitim Öğretmenliği) 164 öğrenci olmak üzere toplam 363 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerin 206'sı bayan; 157'si erkektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Daly ve Miller'ın (1975) geliştirdiği, Zorbaz'ın (2010) Türkçeye uyarladığı "Yazma Kaygısı Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin yazma kaygısı düzeyleri belirlenmiştir. Öğrencilerin % 15.7'sinin yazma kaygısı düşük, % 66.9'unun orta düzeyde ve % 17.4'ünün ise yüksektir. Öğrencilerin yazma kaygısı düzeylerinde cinsiyet ve alana (sözel, sayısal ve eşit ağırlık) göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

One of four language skills, writing which provides permanent data is an important means of communication. Writing skills occur after a meaningful and planned process. In this process, while stating thoughts and feelings in a written way. The anxiety and fear that happens in a person is called writing anxiety. The results of writing anxiety cause several changes in the written products and attitudes of a person. These changes could be reflected as nervousness and sadness for an individual. The objective of this study is to determine the writing anxiety situations for the of students studying in the freshman class of Mustafa Kemal University Faculty of Economic and Administrative Sciences, Faculty of Science and Letters and Faculty of Education and also to determine whether the anxiety changes on different variables such as gender and academic field. Determined via stratified clustered sampling method, the sample of the study was totally comprised of 363 students which are 98 students from social departments (History, Geography and Turkish Language Teaching) 101 students from science departments (Physics, Chemistry, Science Teaching), 164 students from equally-weighted branches (Public Administration, Economics, Classroom Teaching and Special Education Teaching). 206 of the students are females, while 157 of them are males. The data collection tool used in the study was the "Writing Anxiety Scale" which was developed by Daly and Miller (1975) and adapted into Turkish by Zorbaz (2010). In the study, writing anxieties of university students was determined. Writing anxiety levels of the students vary as 15.7 % low, 66.9 % medium and 17.4 % high. It was determined that there were not a significant differences between the students' writing anxiety levels in terms of gender, type of high school, department and branch (social, science and equally-weighted branches).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :