Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarının eleştirel okumaya yönelik özyeterlik algıları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
662
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe öğretmenlerinin bilişsel yetkinliği kadar duyuşsal olarak da kendi yetkinliklerine duydukları inanç önemlidir. Okuma eğitimi dersinin üniversite sıralarında alındığını göz önünde bulundurulursa Türkçe öğretmeni adaylarının henüz yolun başındaki özyeterlik algıları araştırılmaya değer bir konudur. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmenliği adaylarının eleştirel okumaya yönelik özyeterlik algılarını belirlemektir. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemini, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinde öğrenim gören üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri "Eleştirel Okuma Becerisine İlişkin Özyeterlik Algısı Ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA gibi analizler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Türkçe öğretmenliği öğrencilerinin eleştirel okumaya yönelik algılarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Özyeterlik algısının cinsiyete göre değişmediği gözlenmiştir. Okuma sıklığı ve öğrenim görülen sınıf ile özyeterlik algısı arasında yapılan analizlerde ise anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

Turkish teachers' competence in cognitive, affective so important as the belief in their own competence. Reading training course given at the university is an issue worth exploring given the Turkish teachers' self-efficacy. Purpose of this study was to determine the perceptions of Turkish teacher candidates' self-efficacy for reading. The sample of survey model is Kutahya Dumlupinar University, Turkish teaching education, third and fourth grade students. Surveys' data were collected with "Perception of Self-Efficacy Scale for Critical Reading Skills" scale. Data analysis, descriptive statistics, such as t-test and ANOVA analysis were used. According to the findings, perceptions of Turkish teacher candidates were high for critical reading. By sex did not change the perception of self-efficacy have been observed. The frequency of reading and learning in the classroom in the analysis of the significant differences in the perception of self-efficacy have been identified.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :