Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının okumaya karşı tutumları ile genel kültür düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Okumaya karşı tutum, bireylerin okuma becerilerini geliştirmelerinde, okuma alışkanlığı kazanmalarında ve bunlarla doğrudan ilişkili olarak da entelektüel bir kimlik oluşturmalarında önemli role sahiptir. Öğretmenlerin bu özelliği kazanmış olmaları onların yetiştireceği öğrencilerin de aynı özelliğe sahip olmalarına katkıda bulunur. Bu çalışmada, Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarının ve genel kültür düzeylerinin belirlenmesi, okuma tutumu ve genel kültür düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, ayrıca okumaya yönelik tutum ile genel kültür düzeylerini etkileyen değişkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinden 212 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak "Okuma Tutum Ölçeği", "Genel Kültür Testi" ve "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Analizlerde Pearson Korelasyon Katsayısı, t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin okuma tutumlarının olumlu, genel kültür düzeylerinin ise düşük olduğunu ve okuma tutum ile genel kültür arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Kızlar, erkeklere göre daha olumlu bir okuma tutumuna sahipken, genel kültür değişkeninde erkeklerin kızlara göre daha yüksek bir ortalamaya sahip oldukları saptanmıştır. Analiz sonuçları ayrıca, öğrencilerin genel kültür düzeylerinde yaşa göre anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. Yaş yükseldikçe genel kültür düzeyinin yükseldiği belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The attitude of individuals towards reading plays an important role in the development of their reading skills, in the attainment of reading habit and directly related to these, in the development of an intellectual identity. The acquisition of that quality by teachers contributes in the education of students who will also have the same quality. The aim of this research is to determine the attitude of students towards reading in the Faculty of Education and to determine their level of intellectual knowledge, to investigate the correlation between these two and finally to identify the variables that affect their attitude towards reading and their level of intellectual knowledge. The group attending the study consists of 212 students enrolled in different departments in the Faculty of Education. As tools for data gathering "Reading Attitude Scale", "intellectual Test" and "Personal Information Form" have been used in the research. Pearson Correlation coefficient, t-test and ANOVA have been utilized in the analyses. The findings have shown that the attitude of students towards reading is positive, their level of general knowledge is low and that there is no meaningful correlation between their attitude towards reading and their level of intellectual knowledge. Although female students have a more positive attitude towards reading than male students, our research has found that male students have a higher average in intellectual knowledge. Moreover, the analysis results have pointed out that a meaningful difference exists on the levels of intellectual knowledge with respect to age; that is as age increases the level of intellectual knowledge increases also.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :