Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik dinlemenin resimle ve yazıyla anlatım becerisi

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi2, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi3, Atatürk Üniversitesi
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Müzik dinleme ile beynin fonksiyonları ve insanın diğer psikolojik davranışları arasında ilişki bulunmaktadır. İnsan psikolojisi ve eğitimi ile ilgili birçok araştırmada bu konu irdelenmektedir. Bu çalışmada, müzik dinlemenin, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin iki farklı kompozisyon sanatı olan resim ve yazıyla anlatım becerileri üzerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Ön test-son test ölçümlerine dayalı kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 62 kişiden oluşan 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yazılı anlatım becerisine ait başarı düzeyi "Kompozisyon Değerlendirme Ölçeği" ile, resimle anlatım becerisi başarısı "Anlatım Değerlendirme Formu" ile kullanılmıştır. Öğrencilerin akademik başarılarına yönelik veriler SPSS 16.0 paket programında, tanımlayıcı istatistiklerden Çift Faktörlü Anova ve Bağımsız Örneklemler t Testi tekniği ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, müzik dinlemenin resimle ve yazıyla anlatım becerisi üzerine olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir; ancak uygulama sonrasındaki resimle ve yazıyla anlatım başarıları analiz edildiğinde yazıyla anlatım lehine anlamlı bir farkın olduğu ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

There is a relationship between brain functions and listening to music and with other psychological behaviors. In many studies related to human psychology and education, this relationship has been investigated so much. In this study, it is aimed to determine the effect of listening to music to speaking skill with image and writing being composition arts. Using pre-test and post-test experimental design, the sampling of this study consists of 62 5th grade students. As a data collecting tool, "Composition evaluating scale" for writing expression and "Speaking evaluating scale" for expressing imagery were used in this study. The data were analyzed by SPSS 16.0 with two-way Anova and independent sample t-test. As a result, it was seen that the positive effect of listening to music to speaking skill with image and writing being composition arts, while there is a meaningful difference to the favor of writing expression than imagery expression.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :