Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe türkçe dersi okuma metinlerinde karşılaşılan sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1
Görüntülenme :
627
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde, 2004 yılından sonra geleneksel eğitim yaklaşımları terk edilerek yeni ilköğretim programları hazırlanmıştır. Türkiye'de bu kapsamda kullanılan yeni programlardan birisi de yapılandırmacı eğitim yaklaşımından esinlenerek hazırlanan İlköğretim Türkçe Dersi (6-8. Sınıflar) Öğretim Programı'dır. Yeni programın hedeflediği, okuduğunu yeniden yapılandıran, eleştirel ve yaratıcı düşünen, güncel sorunlara çözümler üretebilen bireyler yetiştirilebilmesi için okuma metinlerinin yeni programının hedefleriyle örtüşmesi gerektiği söylenebilir. Araştırmada Türkçe öğretmenlerinin okuma derslerinde kullandıkları okuma metinlerinde karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın ana amacı okuma metinlerinin yeni programın okuma hedefleriyle uyuşmayan yönlerinin neler olduğunu öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Araştırma verilerine ulaşabilmek için öğrenci ders kitaplarında kullanılan okuma metinleriyle ilgili 140 Türkçe öğretmeninden anket yoluyla toplanan nicel veriler SPSS- Windows 11,5 paket programıyla araştırmanın alt amaçları doğrultusunda istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Ayrıca 15 Türkçe öğretmeniyle Öğretmen Görüşme Formu kullanılarak görüşme yapılmış ve sonuçlar içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda Türkçe öğretmenlerinin yapılandırmacı eğitim modeliyle ilköğretim ikinci kademe Türkçe dersi okuma becerilerinin kazandırılmasına yönelik metinlerde birçok sorunla karşılaştıkları belirlenmiştir. Bu sorunlar; ders kitabındaki metinlerin öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmada yetersiz kalması, çok uzun ve sıkıcı olması, öğrencilerin güncel sorunlara çözüm üretmelerine yeterince uygun olmaması, öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırma konusunda yeterli olmaması, öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme güçlerini geliştirmeye yeterince uygun olmaması ve öğretmenlerin öğrencileri okuma kurallarını uygulama konusunda yeterli bulmamaları şeklinde sıralanabilir. Öğrenci ders kitaplarındaki okuma metinlerinin araştırmayla belirlenen sorunları giderecek şekilde uzmanlarca yeniden yapılandırılmasının Yeni Türkçe Programı'nın hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlayacağı söylenebilir.

Özet İngilizce :

In our country, after the year 2004, new primary school curriculums were prepared abandoning traditional educational approaches. One of the new programs that are used in this context, Turkey inspired by constructivist approach to education Elementary Turkish Course (6-8 Classes) Training Programme. As the new curriculum aims to raise students who reconstruct what they read, who have critical and creative thinking, who can produce solutions to daily issues, we can say that the reading passages which are used in Turkish lessons in secondary schools have to be in harmony with the new curriculum's reading objectives. In the research, the problems which are faced by Turkish teachers in reading lessons while applying the reading passages were studied to be specified. The main purpose of the research is to specify the aspects of the reading passages which are not in harmony with the new curriculum's reading objectives. To be able to reach the research data, the quantitative data which was collected by a survey including 140 Turkish teachers about their opinions on the reading passages in the course books was analyzed according to the sub-purposes of the research by SPSS Windows 11.5. Additionally, 15 teachers were interviewed using an interview form and the results were evaluated with the content analysis method. At the end of the research, it was understood that ,with the constructivist education approach, Turkish teachers have many problems with the reading passages which aim to give the students reading skills in Turkish lessons in secondary schools. These problems can be listed to be; the reading passages in the course books are insufficient to help students build reading pleasure and reading habits, they are too long and boring, they are not up to date and they are not suitable to enable students to produce solutions to daily problems, they are insufficient to increase the critical and creative thinking of the students, the teachers find the students insufficient to apply the rules of reading. It can be said that reconstructing the reading passages in the course books in order to remove the problems which were determined in this research will help new Turkish curriculum reach its goals.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :