Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığı üzerine bir araştırma (malatya ili örneği)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarını cinsiyet, anne ve baba eğitim düzeyi, okuma kampanyasına katılım ve kampanyadan haberdar olma değişkenleri açısından belirlemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2010-2011 eğitim öğretim yılında Malatya il merkezinde bulunan ilköğretim 8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılamadığı için farklı eğitim bölgelerindeki okullarda bulunan 291 8. sınıf öğrencisi örneklem olarak alınmıştır. Araştırma sürecinde ölçme aracı olarak "Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği", "Kişisel Bilgiler Formu" kullanılmıştır. Ölçme süreci sonunda elde edilen verilerin analizinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalama), T-testi, ANOVA, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U Testi analizleri kullanılmıştır. Analizler SPSS 17.0 programıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlığına ilişkin tutum düzeylerinin genel olarak "yüksek" seviyede olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin okumaya yönelik tutumları erkek öğrencilerden daha yüksektir. "Malatya Okuyor Kampanyası" da öğrencilerin okuma alışkanlığına karşı tutumlarında etkili olmuştur. Anne ve baba eğitim düzeyi değişkeni bütün alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine attitudes of 8th grade students' towards reading habits in terms of gender, parents' education level, participation in the reading campaign and being informed of the campaign. The survey model was used in this study. Universe of this research is elementary 8th grade students who were enrolled in elementary schools in central Malatya during 2010-2011 academic year. The sample consists of 291 8th grade students from different educational regions. "Attitude Scale towards Reading Habits" and "Personal Information Form" were used for gathering data. Descriptive Statistics (frequencies, percentages, and mean values), t-test, ANOVA, Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were used for analyzing the data. The results of this research indicate that elementary 8th grade students' attitude levels towards reading habits are mostly "high". Female students' attitudes towards reading are higher than male students' attitudes. "Malatya Reading Campaign" was effective in affecting students' reading attitudes and reading habits. Parents' education levels didi not yield any significant differences in all sub-dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :