Tersine eğitim modelinin Türk yabancı dil öğretim ortamında uygulanması

Bu çalışmanın amacı Tersine Eğitim yaklaşımının yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde sınav başarısına ve bilginin kalıcılığına etkisini ve öğrencilerin bu yeni yöntem hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın katılımcıları 2013-2014 yılında zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi almakta olan iki sınıf oluşturmaktadır. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla, başarı testi ve odak grup görüşmelerinde kullanılmak üzere görüşme soruları oluşturulmuştur. Konuyu Tersine Eğitim yöntemiyle alan deney grubunun ortalaması istatistiki olarak anlamlı bir biçimde kontrol grubundan yüksektir. Deney grubunun yeni yöntem için genel değerlendirmeleri %73.77 iken olumsuz görüşlerin oranı %17.39 olarak belirlenmiştir.

Implementation of flipped education into Turkish EFL teaching context

This study aims to search for the effect of Flipped Classroom/Education (FC) on academic success and retention of knowledge in English teaching. Research includes two groups studying at compulsory English preparation class in 2013-2014 academic year and each group stands as control and experiment group once in two applications. The research employs a quasi-experimental method with a pre-post test control group design. The tests that were developed by the researcher were used to collect the quantitative data. Focus group interviews were carried out in order to collect personal opinions of students about FC and descriptive analysis were done on collected data. The test scores of experiment groups taught through FC in both applications are higher than the control groups taught through Traditional Education (TE) method and the difference is statistically significant. The rate of the positive comments on FC is %73.77 while the rate of negative comments is 17.39%.

6486 2831

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

İngilizce dil okutmanlarının perspektifinden işbirlikli öğretim

Hanife Taşdemir, Tuğba Yıldırım

Yabancı dil yeterliliği başta olmak üzere Türkiye‟de lise öğrencilerinin okumakta olduğu İngiliz edebiyatı dersi öğretiminde ortaya çıkan sorunların araştırılması

Ceren IŞIKLI, Aslı Özlem TARAKCİOGLU

/æ/ karşı /ɑ/: Türk İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin sesletiminde ünlü kemikleşmesi: İyileştirme 1

Mehmet Demirezen

Ana dili İngilizce olan ve olmayanların yüksek lisans tezlerindeki üstsöylemsel etkileşimi üzerine bir çalışma

Zehra Köroğlu, Gülden Tüm

Yabancı dil olarak İngilizce yazmada Türk lise öğrencilerinin dijital öz ve anonim akran dönütü

Ayten Kayacan, Salim Razı

Yabancı dil olarak İngilizce öğreten öğretmenlerin rollerini metafor analizi yoluyla kavramsallaştırmaları

Mehmet ASMALI, Handan ÇELİK

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin düzeltme sürecine yönelik yaklaşımları: Durum çalışması

Amerah Abdullah ALSHARİF, Hesham Suleiman ALYOUSEF

Sözcüksel vurgulama yetkinliği ve İngilizce yazılan akademik metinlerde dil yabancılaşmaması arasındaki ilişki

Cuneyt Demir

Çocuklarda yabancı dil kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenilirlik

Selami AYDIN, Leyla HARPUTLU, Özgehan UŞTUK, Serhat GÜZEL, Şeyda Savran ÇELİK

Türkçe ve İngilizce dil öğretimi kitaplarında yer alan konuşma etkinliklerinin ortak avrupa metnindeki öz-değerlendirme ölçeğine göre karşılaştırılması

Gülden Tüm, Gülşah Emre-Parmaksız