Öğretmen adaylarının yabancı dil öğretimi uygulama eğitimine yönelik inançları

Bu çalışma, 2014- 2015 eğitim öğretim yılının ilk döneminde, İngiliz Dili Eğitimi öğretmen adaylarının mikro öğretme uygulaması sürecine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma sonunda, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde eğitim gören 120 öğretmen adayının mikro öğretme uygulamaları sürecinde, danışman öğretmenlerinden aldıkları dönütler çerçevesinde, kendilerini ne derece geliştirdiklerini ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Mikro öğretme uygulamasının amacı öğretmen adaylarına, öğretmenlik mesleğine başlamadan önce, öğretmenlik becerilerini deneme ve kendilerini değerlendirme fırsatı sunmaktır. Çalışmada öğretmen adaylarından mikro öğretme uygulamasını hakkında yorum yapmaları istenmiştir. Verileri toplamak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan bir ölçek kullanılmıştır. Ölçek (1)içerik alan bilgisi, (2) planlama, (3) değerlendirme ve (4) diğer mesleki yeterlikler olmak üzerine dört bölümden oluşmaktadır. Toplanan veriler betimsel analiz yolu ile incelenecek ve katılımcıların yorumları ile birlikte değerlendirilecektir. Çalışma sonunda, mikro öğretme uygulamasının, öğretmen adayları için yararlı olduğuna yönelik olumlu sonuçların elde edilmesi beklenmektedir.

Foreign Language Teaching Practicum Beliefs of Student Teachers

This study to be conducted with English Language Teachers at the secondary education in our country during the first semester 2014-2015 academic year, aims to explore the beliefs of these in-service ELT teachers during the micro teaching sessions by the prospective ELT teacher candidates. This study aims at reporting the progress in-between the feedback sessions provided by the mentor teachers for micro teaching practices to be performed by about 120 student teachers attending the ELT department at Hacettepe University. The goal of the micro teaching is to provide the student teachers with the opportunity to practice the teaching skills and evaluate themselves concerning these skills before their future roles as teachers. In the study, the participants are asked to comment on the micro teaching practice in terms of positive and negative sides of it, its difficulty, and the gains of it. The data of the study are collected through a survey designed by the Ministry of National Education for this aim 4 sections, namely (1) Content Area Knowledge, (2) Planning, (3) Assessment, and (4) Other Professional Competencies. The data to be obtained will be analyzed through descriptive analysis method and discussed based on the quotations from the reports of the participants. The findings to be obtained are considered to show that the micro teaching practice is useful for student teachers to reduce their deficiency in teaching skills and help these teacher candidates to develop much more positive attitudes towards their future professions.Keywords: ELT, micro teaching, teacher education.