Lise öğrencilerinin gözüyle Türkçe dilbilgisi öğretmenleri

Bu çalışma lise öğrencilerinin Türkçe dilbilgisi öğretmenlerine ve sınıf içi etkileşimin doğasına ilişkin algılarını araştırmayı hedeflemektedir. Toplam 142 öğrenciden öğretmenlerini tasvir etmek için metafor üretmeleri istenmiştir. Bu öğrenciler toplamda 124 metafor üretmiştir. Bu metaforların içerik analizi öğrencilerin öğretmenleri ile ilgili olarak oldukça olumsuz algıya sahip olduklarını ortaya koymuştur. Öğretmenlerin ayrıca daha çok öğretmen merkezli roller benimsediği gözlemlenmiştir. Metaforlar yoğun olarak öğrencileri daha edilgen rollerde öğretmenleri de daha kontrol odaklı sınıf yönetimi stratejilerini benimsemiş olarak betimlediğinden bu çalışma öğretmenlerin sınıf yönetim stratejilerini gözden geçirmeleri gerektiği sonucuna varmıştır.

Teachers of Turkish grammar in the eyes of high school students

This study sought to understand how students in Turkish grammar classes at three state high schools in Turkey perceive their teachers and the classroom interaction. A total of 142 students were asked to form metaphorical expressions to describe their teachers. A total of 124 metaphors were produced, an examination of which revealed that almost half of the students had fairly negative perceptions of their teachers. Teachers were also described to render roles of a teacher centred/fronted position. With metaphors mostly denoting passive roles for students and control oriented classroom management strategies for teachers, this study concludes that it may be conductive if teachers could revise their classroom management strategies.