İkinci dil sözcük bilgisinde biçim birimsel farkındalığın etkileri

Bu çalışma İngilizce biçimbirimsel farkındalık görevi kapsamında biçimbirimsel yaklaşımın etkilerini analiz etmektedir. Çalışmanın asıl amacı üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin biçimbirimsel farkındalık ve sözcük bilgileri arasındaki ilişkiyi anlamaktır. İkinci dil öğrenme ortamında, elli iki hazırlık sınıfı öğrencisi çalışmada yerini almaktadır. Katılımcılar deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmışlardır. Kontrol grubunda geleneksel sözcük öğretim yöntemi uygulanırken, deney grubunda on iki hafta boyunca, haftada üç saat, biçimbirimsel ilkeler ve biçimbirim öğretim çalışmaları temel alınmıştır. İngilizce sözcük bilgisindeki biçimbirimsel yaklaşımın etkilerini araştırmak amacıyla tüm katılımcılar, Nation’ın Sözcük Bilgisi Testi (2001), dil geçmişi sormacası ve biçimbirimsel farkındalık testini (Bölüm A ve B) tamamlamışlardır. Ön test ve son test sonuçları arasındaki ilişki, deney grubunun otuz altı saat boyunca maruz kaldığı yaklaşımın ardından kontrol grubuna göre sözcük tanıma ve bilgi düzeyinde daha yüksek sonuçlar elde ettiklerini göstermektedir. Bu bulgular, biçimbirimsel açıdan sözcük öğretimi yapılan katılımcıların biçimbirimleri ve sözcükleri geleneksel sözcük öğretim sürecine maruz kalan katılımcılardan daha iyi bir şekilde edindiklerini göstermektedir.

Effects of morphological awareness on second language vocabulary knowledge

This research analysed the impact of morphological treatment in English morphological awareness task. The main aim of this study is to understand the relationship between morphological awareness and vocabulary knowledge of university preparatory class students. In second language learning environment, fifty-two preparatory class students have participated in this study. The participants have been divided into two groups as experimental and control group. Experimental group was conducted three hours of morphological guideline and morpheme teaching treatment during twelve weeks whereas control group was exposed to traditional vocabulary teaching. To explore the effects of morphological treatment on English vocabulary acknowledgement, all participants completed Nation’s Vocabulary Size Test (2001), language history questionnaire and Morphological Awareness Test (Part A and B). The relationship between the pre-tests and post-tests results has shown that experimental group acquired higher score on vocabulary recognition than control group after thirty-six-hours treatment. These findings indicate that the participants who obtained morphological treatment took in consideration the morphemes and vocabulary items better than the others who took traditional vocabulary teaching procedure.