Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısını ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımlarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Nitel araştırma metodolojisi kullanılarak yürütülen çalışmada, katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem seçimi, verilerin toplanmasında yarıyapılandırılmış görüşme formu ve elde edilen verilerin analiz edilmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların tarihin doğasına ilişkin naif bir epistemolojik bakış açısına sahip oldukları, tarih algılarının tarihin çalışma konusu olan geçmiş ile sınırlı olduğu belirlenmiştir. Cinsiyetin katılımcıların tarih algıları ve tarih öğretiminin amaçlarına ilişkin görüşleri üzerinde etkili olduğu, erkek öğretmenlerin tarih algılarının kadın öğretmenlerinkinden çok daha milliyetçi bir çizgide olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğretmenler, tarih algılarını açıklarken millet ve milli tarih gibi kavramları geçmiş ile birlikte kullanma eğilimi göstermişlerdir. Kadın öğretmenler ise tarihi daha evrensel diyebileceğimiz insan, geçmiş ve uygarlık kavramları ile birlikte ele almışlardır. Tarih öğretiminde erkek öğretmenler milli geçmiş ve milli kültürün öğretilmesine, kadın öğretmenler ise bu geleneksel amaçların ötesinde yüksek düzeyde düşünme becerilerinin öğrencilere kazandırılmasının önemine vurgu yapmışlardır. Tüm öğretmenler görüş birliği içerisinde ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programında tarihe yeterince yer verilmediğini, tarih konularının basite indirgeyici yüzeysel bir yaklaşımla ele alındığını belirtmişlerdir. Öğretmenlerin tarih öğretiminde kullandıkları yöntemler ve karşılaştıkları sorunlar da araştırma sonuçları arasında yer almaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate social studies teachers' conceptions of history and pedagogical orientations toward teaching history. Qualitative research methods were employed in the study. Purposeful sampling procedure was used to select the participants. A semi-structured interview form was used to gather research data which were analyzed via the methods of descriptive data analysis. The study results showed that a naive epistemological view of history characterized the participants' conceptions of history which were limited to the subject of history, the past, without including other important elements of history. Gender of the participants had effects on their conceptions of history and their perspectives on the purposes of history teaching. Male teachers' conceptions of history were more nationalistic than female teachers'. When explaining their conceptions of history, male teachers tended to draw on such concepts as nation and national history. In contrast, female teachers employed universal concepts such as humanity, the past, and civilizations in their explanations. Whereas male teachers emphasized the importance of teaching national past and national culture to the young generations as important aims of history teaching, female teachers went beyond these traditional aims by stressing the need to develop students' higher-order thinking skills. There was consensus among the participants' perspectives on the place of history in the social studies curriculum. They all thought that there was a superficial treatment of history topics in the curriculum. Teachers' instructional approaches to teaching history and the problems they confront when teaching it are also included in the study findings.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :