Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin başarı yönelim düzeylerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, EPÖ Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, pedagojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin başarı yönelimlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. İlişkisel tarama modeline dayalı olan araştırmanın evrenini 2011- 2012 öğretim yılı bahar yarıyılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimi alan öğrenciler, örneklemi ise, Güzel Sanatlar, Fen-Matematik, Sosyal Alanlarından mezun olan 223 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Midgley ve diğerleri (1998) tarafından geliştirilen Akın ve Çetin (2007) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan Başarı Yönelimler Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde cinsiyet, mezun oldukları lise türü, branş, akademik başarı algılarına ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemede, t-testi, tek boyutlu Varyans Analizi, kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin cinsiyetleri, branşları, mezun oldukları lise türlerinin, başarı yönelimleri alt boyutları olan öğrenme yönelimi, performansyaklaşma, performans-kaçınmaya göre anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı, buna karşın akademik başarı algıları ''orta başarılı'' olan öğrencilerin performans-yaklaşma, performans-kaçınma alt boyutlarında anlamlı farklılaşmanın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to analyze opinions of students having pedagogical formation training related to their success intention. The study is based on the relational survey model and the scope is composed of students having pedagogical formation training at Inonu University Faculty of Education in 2011-2012 academic year spring semester. The sampling frame consists of 223 students graduated from the departments of Fine arts, Science-Mathematics, Social Sciences. Data was collected through the Inventory of Success Intention developed by Midgley et al. (1998) and adapted into Turkish by Akın and Çetin (2007). In data analysis t-test, one-way analysis of variance were used in order to determine if there exists any significant difference between students opinions related to their academic success perceptions and gender, type of the high school they graduated from, department. Research findings reveal that there exist no significant differences between genders, types of the high school they graduated from, department in terms of learning intention, performanceapproach, and performance-avoidance which are sub dimensions of success intention. On the other hand, there exists significant difference between medium achiever students' academic success perceptions and performance-approach, and performance-avoidance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :