Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin yeni matematik öğretim programını uygulama aşamasında yaşadığı zorluklar

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D,1, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fak. OFMAE Bölümü, Matematik Eğitimi A.B.D2
Görüntülenme :
501
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ile ortaöğretim matematik öğretmenlerinin yeni öğretim programı ile ilgili görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin yeni öğretim programını uygulamada karşılaştıkları zorluklar derinlemesine incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını Trabzon ve Giresun illeri merkez ve ilçelerindeki liselerde görev yapan 80 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca mülakat için bu 80 matematik öğretmeni içinden 4 öğretmen seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak Anılan ve Sarıer (2008) tarafından hazırlanan 5'li likert tipli anket ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Ankette yer alan ifadeler için öğretmenlerin verdikleri cevapların frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Mülakatlardan elde edilen nitel veriler ise betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde öğretmenlerin, programda yer verilen etkinliklerin öğretmenin yükünü artırdığına, ders süresinin yetersiz olduğuna, ÖSS sınavı ile program arasında çelişkiler bulunduğuna inandıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin programı uygulamakta zorluk çektikleri ve yeni programı uygulama sürecinde kısmen eski programa döndükleri sonucuna varılmıştır. Bunun yanında yeni öğretim programı uygulama aşamasında öğretmenlerin velilerden gerekli destek alamadıkları ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this study the opinions of the mathematics teachers about the new curriculum is tried to be determined. The difficulties that teachers face during the application of the curriculum are investigated in detail. The sample of the study is 80 mathematics teachers working in the centers of Trabzon and Giresun provinces. 4 of these teachers are selected for interviews. The data collecting tools of the study are the 5-choice Likert-type questionnaire developed by Anılan and Sarıer (2008) and a semi-structured interview. The questionnaire data is presented by frequencies and percentiles of the answers. The interview data are analyzed descriptively. Analyzing the data, it was determined that the teachers believe that the activities in the curriculum increase the workload of teachers; the content is too condensed with respect to class hours; there are inconsistencies between the ÖSS (Turkish National Students Selection Examination for Universities) and the curriculum. It is concluded that teachers have difficulties in implementing the new curriculum and they partially apply the old curriculum. Additionally, it is revealed that teachers cannot get necessary support from the parents while they are applying the curriculum.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :