Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniv. Buca Eğitim Fak., OFMAE Böl. Matematik Eğitimi A.B.D.1, Dicle Üniv. Ziya Gökalp Eğitim Fak., OFMAE Böl. Matematik Eğitimi A.B.D.2, Gaziantep Univ. Eğitim Fak., İlköğ
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

 Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının bilgisayar  ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma, 162 ortaöğretim matematik öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, "Öğretmenler için Bilgisayar Tutum Ölçeği" ve "Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, t-testi, varyans analizi, Kruskal Wallis-H, Mann Whitney U ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumlarının cinsiyet, kişisel bilgisayarı olma, sınıf ve bilgisayar destekli matematik dersi alma değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca, matematik öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları, bilgisayar kullanma sıklığına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Diğer taraftan, öğretmen adaylarının bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitime yönelik olumlu tutumları arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the secondary mathematics pre-service teachers' attitudes towards computer and computer assisted instruction and investigate according to various variables. 162 secondary mathematics preservice teachers attended the study. "Computer Attitude Scale for Teachers" and "Attitude Scale towards the Computer Assisted Instruction" were used as data collecting tools. t- Test, analysis of variance, Kruskal Wallis-H, Mann Whitney U and Pearson correlation analyses were employed to analyzed data. According to the results, it was determined that attitudes of pre-service teachers about computer and computer assisted instruction didn't change according to gender, having own computer, class and computer assisted mathematics lesson and there was also significant differences between attitudes of preservice teachers with regard to frequency of computer use. On the other hand, it was found that positive and significant relations between attitudes of pre-service teachers towards computer and computer assisted instruction.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :