Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi (DÜSBED)

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (diyarbakır ili örneği)

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, lise öğrencilerinin biyoloji öz-yeterlik düzeylerini farklı değişkenler açısından belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2007–2008 eğitim-öğretim yılı II. yarıyılında, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ortaöğretim kurumlarına devam eden toplam 1257 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Baldvin, Ebert-May ve Burns (1999) tarafından geliştirilen ve Ekici (2005) tarafından Türkçeye adapte edilen "Biyoloji Öz-Yeterlik Ölçeği" ve Kişisel Bilgi Anketiyle toplanmıştır. Bu araştırmada ölçeğin Cronbach-Alfa güvenirlik katsayısı 0.94 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi için betimsel istatistik, güvenirlik katsayısı (alfa) analizi, bağımsız gruplar t-testi, varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonunda öğrencilerin biyoloji öz-yeterlik puanları orta düzeyde hesaplanmıştır. Öz-yeterlik puanı cinsiyete, sınıfa, başarı düzeyine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterirken, öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumuna, öğrencilerin mezun oldukları ilköğretimin bulunduğu yerleşim birimine ve öğrencilerin ailelerinin aylık gelirlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

This research is done for determining biology self efficacy levels of high school students. The descriptive survey method is used in the research. Working group of the study is 1257 students who study in secondary education institutes related to Diyarbakır Directory of Education in 2007-2008 education-instruction years. Research data are summed up with "Biology Self Efficacy Scale" developed by Baldvin, Ebert-May and Burns (1999) and adapted-tested its validity and reliability by Ekici (2005). Cronbach-Alfa reliability coefficient of the scale is figured out 0.94. Data are analyzed using the techniques of descriptive statistics, reliability coefficient of internal consistency, independent groups t-test, variance analysis and test of Tukey HSD. According to the overall results, students' self efficacy levels are determined as medium leveled. Although students' biology self efficacy levels depend on sexes, classes, overall success level; it does not show a meaningful difference according to the high school they have been educated, the primary school they were educated and monthly incomes of families.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :