Ortaöğretim Öğrencilerinin Değer Yönelimleri

Öz Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin değerlerini okul türleri, sınıf düzeyleri ve cinsiyete göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Düzce Anadolu Öğretmen Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden 9. ve 12. sınıf öğrencilerinden tesadüfen seçilen 177 erkek ve 124 kız öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin değerlerini belirlemek için Allport-Vermon-Lindzey Değerler Ölçeği kullanılmıştır.Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, Anadolu Öğretmen Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, politik değerlere Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden daha fazla önem vermektedir. Anadolu İmam Hatip ve Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri, Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden daha fazla dini değerlere önem vermektedir. Bulgular sınıf düzeyleri açısından incelendiğinde, 9. sınıf öğrencilerinin bilimsel ve estetik değerleri 12. sınıf öğrencilerinden anlamlı olarak daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. 12. sınıf öğrencilerinin ise, dini değerleri 9. sınıf öğrencilerinden daha fazla tercih ettikleri ortaya çıkmıştır. Verilerin cinsiyete göre analiz sonuçlarına bakıldığında, erkek öğrencilerin bilimsel ve politik değerleri anlamlı bir şekilde kız öğrencilerden daha çok tercih ettikleri görülmüştür. Diğer taraftan, kız öğrencilerin ise dini değerleri erkek öğrencilerden daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler:

Değerler, Lise öğrencileri

Value Orientations of High School Students

Kaynakça

Abadan, N. (1964). Türk Gençlinin Değer Yargıları ve Siyasi Davranışı. 6. IPSA (Uluslar arası Politik Bilimler Derneği) Dünya Kongresi, 21-25 Eylül, Cenevre.

Akbaş, O. (2008). Değerler Eğitimi Akımlarına Genel Bir Bakış. Değerler Eğitimi Dergisi, 6(16), 9-27.

Allport, G.W., Vernon, P. E. ve Lindzey, G. (1960). Test booklet study of values. New York: Houghton Mifflin Company.

Allport, G.W., Vernon, P. E. ve Lindzey, G. (1970). Manual study of values. New York: Houghton Mifflin Company.

Ayar, M. C. (2007). Fen Teknoloji Toplum Dersinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerine Etkisi. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Bilge, S. ve Küçükaycan, D. (2013). Maliye Bölümü Öğrencilerinin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 419-431.

Bulut, S. S. (2012). Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1(3), 216-238.

Ergün, M., Ergezer B., Çevik, İ. ve Özdaş, A. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Ocak Yayınları.

Koruklu, N. ve Haktamış, H. (2012). Öğretmen Adaylarının Kavramsallaştırılma Boyutundaki Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1291-1307.

Özgüven, İ. E. (1999). Psikolojik Testler. Ankara: Pdrem Yayınları.

Prabhu, N. K. (2011). Human values in education: Reflecting on the core. Educational Research, 2(12), 1727-1732.

Sağnak, M. (2004). Örgütlerde Değerler Yönünden Birey Örgüt Uyumu ve Sonuçları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 37, 72-95.

Tay, B., Durmaz, F. Z. ve Şanal, M. (2013). Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Öğrencilerin Değer ve Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 67-93.

Tulviste, T. ve Tamm, A. (2014). Brief report: Value priorities of early adolescnece. Journal of Adolescence, 37, 525-529.

Yiğittir, S. (2010). İlköğretim Öğrenci Velilerinin Okullarda Kazandırılmasını Arzuladığı Değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 207-223.

Yiğittir, S. ve Öcal, A. (2010). İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 407-416.