Osmanlı Devleti'nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları

Öz           

Kaynakça

Akdağ, Mustafa, Türkiye'nin İktisâdî ve İçtimaî Tarihi, C. I , Cem Yay. İstanbul, 1974.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Mühimme Defteri 3, s.269, 270, 209.

, 85, s. 214, 246.

, 93, s. 38, 43.

, 120, s. 1-2

Bayram, Mikail, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu, Konya, 1991.

Bayram, Selahattin, Havâss-ı Refî'a Mahkemesi 345 Nolu Kadı Siciline Göre 1803-1813 Tarihlerinde Eyyüb Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995.

Çadırcı, Musa, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991. Çağatay, Neşet, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya, 1981.

Ekinci, Yusuf, Ahili k ve Meslek Eğitimi, M.E.B., İstanbul, 1990.

Demir, Galip, Ahili k ve İktisadi Hayat, Osmanlı Öncesiyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002,

Bildiriler, C. I , ss. 71-77, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.

Demirkent, Işın, XII.Yüzyıla Kadar Bizans'ta "Loncalar", Osmanlı Öncesiyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9¬ 10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I , ss. 61-70, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa¬ kültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.

Gemici, Nurettin, Ahilikten Günümüze Meslek Arayışları ve Sonuçları, Değerler Eğitimi Dergisi, C. VIII, S. 19, Haziran, 2010. Gülerman, Adnan - Taştekil, Sevda, Ah i Teşkilatının Türk Toplu¬ munun Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerindeki Etkileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.

Gürata, Mithat, Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar, Tisa Matbaacı­ lık, Ankara, 1975.

İstanbul Müftülüğü Şer'iyye Sicilleri Arşivi, Havâss-ı Refî'a Kadılı­ ğı, Nr. 15/345, Varak 11/b.

, İstanbul Kadılığı, Nr. 24, Varak 16/b.

, İstanbul Kadılığı, Nr. 65, Varak, 16/b. , İstanbul Kadılığı, Nr. 135, Varak, 62/b). Kal'a, Ahmet, İstanbul Esnaf Birlikleri ve Nizamları-I, İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 1998. , Esnaf Maddesi, Diyânet İslâm Ansiklopedisi, C. XI, İstanbul, 1995. Kara, Mustafa, Tekkeler ve Zaviyeler, Dergah Yay., İstanbul, 1980. Koçak, Orhan, Osmanlı Devletinde Çalışma Hayatı, ( İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Se¬ mineri).

Küçükdağ, Yusuf, Anadolu Selçuklu Devletinde Ah i Teşkilâtı, Osmanlı Öncesiyle Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I , ss. 79-87, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.

Mantran, Robert, 19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, Çeviren: Mehmet Al i Kılıçbay- Enver Özcan, T.T.K., İstanbul, 1990.

Merçil, Erdoğan, Selçuklularda Meslekler, Osmanlı Öncesiyle Os¬ manlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, Bildiriler, C. I , ss. 1-7, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, "Globus" Dünya Basımevi, İstanbul, 2003.

Özkaya, Yücel, XVIII. yüzyılda Osmanlı Kurumları ve Osmanlı Toplum Yaşantısı, KBY., Ankara, 1985.

Şeker, Mehmet, İbn-i Batûta'ya Göre Anadolu'nun Sosyal-Kültürel ve İktisâdi Hayatı İle Ahilik, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.

Tabakoğlu, Ahmet, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yay., İstanbul, 2000.

Tabakoğlu, Ahmet ve Diğerleri, (Editör: Ahmet Kala), İstanbul Ah ­ kâm Defterleri İstanbul Esnaf Tarihi I-II (1764-1793), İstanbul Araştırma¬ ları Merkezi, İstanbul, 1998.

Türkdoğan, Orhan, Türkiye'nin Sanayileşmesi, Töre-Devlet Yay., Ankara, 1981.

, Toplumsal Uzlaşmanın Temel Yapısı, Zaman Gazetesi, 12.5.1996.

Sâmî, Şemseddin, Kâmûs-i Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1989.

Zillioğlu, Mehmet, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C. I-II, Üçdal Yay., İstanbul, 1986.