DİVÂNU LUGÂTİ'T-TÜRK'TE YAĞMA BOYU VE YAĞMA DİYALEKTİNE AİT KAYITLAR

Öz 11. yüzyılın ikinci yarısında kaleme alınan Divânu Lugâti't-Türk, gerek Türk kültür tarihi açısından gerekse yazıldığı coğrafyanın kültür tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. İçinde barındırdığı kültürel bilginin yanı sıra Türk tarihine, etnolojisine, mitolojisine, halk edebiyatına, coğrafyasına, milli kültürüne, kısacası 11. yüzyıl Türk yaşayışına dair hemen her türlü bilgiyi bulabileceğimiz bu önemli eser önümüzde bir kültür hazinesi gibi parlamaktadır. Dîvânu Lûgati't-Türk'te bilgi bulabileceğimiz konulardan biri de 11. yüzyılda yaşayan Türk topluluklarıdır. Bu topluluklardan biri de Yağmalardır. Haklarında fazla bilgiye sahip olmadığımız Yağma boyu hakkında ilk bilgileri Kaşgarlı'nın Divânu Lugâti't-Türk'ünden öğrenmekteyiz. İşte bu makalede Divânu Lugâti't-Türk'te Yağma boyu hakkında verilen bilgiler ve Kaşgarlı'nın Yağma diyalektine ait olduğunu belirttiği sözcükler üzerinde duracağız. Bu sözcüklerden bazıları şunlardır: biste, çarun, çünük, otran, şünük, yazak, yemet, idiş, arala