Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık kurumlarında örgütsel öğrenme kapasitesi: bir kamu hastanesi örneği

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü1, Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları Yönetimi2, Cumhuriyet Üniversitesi SBF Sağlık Yönetimi3, Selçuk Üniversitesi İşletme4
Görüntülenme :
301
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi toplumunun doğurduğu bir sonuç olan öğrenen örgütler, takım halinde öğrenmeyi, sistem düşüncesini ve vizyon oluşturmayı bir gereklilik olarak kabul eden örgütler olarak değerlendirilmektedirler. Örgütsel öğrenme kapasitesi, öğrenen örgüt olma yolunda önemli bir değişken olarak kabul edilmektedir. Türkçe yazın incelendiğinde, birçok farklı sektörde uygulamaları yapılmış olan örgütsel öğrenme konusunda sağlık sektörü ve hastane işletmeleri üzerindeki uygulamalarıyla ilgili eksikliği görmek mümkündür. Hastanelerde sunulan hizmetin doğrudan insan hayatı ile ilgili olması, bu kurumlarda bilginin ve öğrenmenin ne denli önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hazırlanan çalışmada, Ankara'da faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde görev yapan 316 çalışandan elde edilen veriler, SPSS for Win. Ver. 15.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve çalışanların örgütsel öğrenme kapasitesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılanlar, verdikleri cevaplara göre 5 alt boyut açısında değerlendirildiğinde; hastane çalışanlarının en fazla katıldığı etmenler örgütsel öğrenme kapasitesi "iletişim" alt boyutu ( X =2,67), en az katıldıkları etmenler ise "katılımcı karar verme" alt boyutu ( X =2,29) olarak görülmektedir. Ayrıca katılımcıların örgütsel öğrenme anketi puan ortalamaları 12.89 ± 4.43 (25 tam puan üzerinden) olarak belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

Learning organizations are known as organizations which adopt learning as a team, systems thinking, creating a vision. The capacity of organizational learning is accepted as an important variable being a learning organization. When the Turkish literature on learning organisations was reviewed, it has been noted that there are some research carried out in different areas of interest, except healthcare sector and hospitals. Hospital services are directly related to human life and therefore knowledge and learning are important issues for these foundations. The aim of this research was to evaluate the learning capacity of the hospital employees. Data were gathered from 316 employees who are working at a state hospital in Ankara. SPSS was used for the data analysis. Among the factors that the employees most agreed was the subscale of "communication" ( X =2,67) and the least agreed was the "participatory decision making ( X =2,29). It was also found that the mean score of the organizational learning questionnaire was 12.89± 4.43.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :