Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rekabette pozisyon okulu düşüncesi ve kaynak tabanlı görüşün karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F İşletme Bölümü1, aziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. İşletme ABD2
Görüntülenme :
754
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, rekabet avantajı sağlamada, iki farklı rekabet stratejisi modelinin savundukları görüşlerin bir karşılaştırılmasının yapılması ve konuyla ilgili okuyucuya bir fikir verilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, konu ile ilgili literatür taraması yapılarak betimsel bir yöntem benimsenmiştir. Rekabet avantajını sağlamak veya bunu sürdürülebilir kılmak konusunda ilgili literatür incelendiğinde temel iki model olduğu görülmektedir. Birincisi, köken itibariyle endüstri iktisadına dayanan ve rekabet avantajının, endüstrinin yapısından kaynaklandığını ileri süren Pozisyon Okulu Düşüncesidir. Diğeri ise, rekabet avantajını oluşturan asıl unsurun işletmelerin kendilerine özgü kaynakları, kabiliyetleri ve yetenekleri olduğunu kabul eden Kaynak Tabanlı Görüştür. Bu anlamda, öncelikle her iki yaklaşım hakkında genel bir bilgi verilmekte daha sonra çeşitli açılardan karşılaştırılmakta ve son olarak karşılaştırmanın bir değerlemesi yapılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study, it has been aimed to make a comparison of views of two different competitive strategy models and to give an idea to reader, on gaining competitive advantage. In this regard, the descriptive method is adopted by reviewing the related literature about the subject. When the related literature is examined on gaining and sustaining competitive advantage, two basic models can be seen. The first one is Positioning School Thought that suggesting industry structure as the source of competitive advantage based on industry economics as of origin. The second one is Resource Based View that accepting firm's own resources, capabilities and competences as the source of the competitive advantage. In this sense, first of all, general informations are given about these approaches, then compared with various aspects and then made and evaluation of this comparation.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :