Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iş etiği ve bankacılık sektöründe bir araştırma

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öncelikle etik ve iş etiğine ilişkin literatür çalışması yapılarak temel kavramlar doğrultusunda Sivas ilinde faaliyet gösteren özel ve kamu bankalarında çalışanların, iş etiğine ilişkin tutum ve davranışlarını ortaya koymaktır. Ana anket formunun sorularında "İş etiğine yönelik tutum ve davranışlar" ölçeği (Attitude Towards Business Ethics Questionnaire) (ATBEQ) ve Bankacılıkta etik soruları kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Farklı bankalara ait çalışanların genel iş etiğine ve bankacılıkta etiğe yönelik tutum ve davranışları ile cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir düzeyi, çalıştıkları sektör, çalışma süreleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Çalışmada, önce iş etiğine ilişkin literatür çalışması yapılarak iş etiği konusu ayrıntılı şekilde incelenmekte ve anketlerde elde edilen bulgular istatistiki analize tabi tutulmaktadır.

Özet İngilizce :

The aim of this paper is presenting attitudes and behaviors related to business ethics of employees working in public and private banks according to basic concepts, making a literature study related to ethics and business ethics initially. The question scale used in the main survey are Attitude Towards Business Ethics Questionnaire (ATBEQ) and Banking Ethics. Data collected by the survey were analyzed by SPSS statistical software. Significant differences were determined between attitudes and behaviors related to business ethics and banking ethics; and gender, age, educational level, marital status, income level, current sector and working time, seperately. In this paper, first, a literature study related to business ethics is conducted and hereby the subject of business ethics eleboratively analyzed and then, findings derived from surveys evaluated by statistical analysis.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :