HÂFIZ OSMAN EFENDİ’NİN FERÂİZ LÜGAZLARI

Bu makale, İslam hukukunun önemli bir bölümünü teşkil eden ferâiz konusu üzerine yazılmış lügazlarla ilgilidir. Çalışma içerisinde öncelikle lügaz kelimesinin tanımı ve terim olarak hangi anlamlara geldiği belirtilmekte, ardından lügaz konusuna ilişkin bazı bilgilerden bahsedilmektedir. Sonrasında şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilerek bunlar hakkında yaptığımız birtakım incelemeler aktarılmaktadır. Bunların ardından ferâiz lügazlarının muhtevası üzerinde durulmakta ve son olarak bu lügazların çeviri yazılı metinleri verilmektedir

HÂFIZ OSMAN EFENDİ’NİN FERÂİZ LÜGÂZLARI

Bu makale, İslam hukukunun önemli bir bölümünü teşkil eden ferâiz konusu üzerine yazılmış lügazlarla ilgilidir. Çalışma içerisinde öncelikle lügaz kelimesinin tanımı ve terim olarak hangi anlamlara geldiği belirtilmekte, ardından lügaz konusuna ilişkin bazı bilgilerden bahsedilmektedir. Sonrasında şairin hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilerek bunlar hakkında yaptığımız birtakım incelemeler aktarılmaktadır. Bunların ardından ferâiz lügazlarının muhtevası üzerinde durulmakta ve son olarak bu lügazların çeviri yazılı metinleri paylaşılmaktadır.

Kaynakça

Ahmet Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmâniyye, haz.: Turgut Karabey-Mehmet Atalay, Akçağ Yay., 1. baskı, Ankara, 2000, s. 123.

AKGÜNDÜZ Ahmet, İslam ve Osmanlı Hukuku Külliyatı, Özel Hukuk II, (Miras, Borçlar, Eşya, Ticaret, ve Devlet Hususi Hukuku), 3. Cild, Osmanlı Araştır- maları Vakfı, İstanbul, 2012, s. 45-208.