Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye\\\'de demokratikleşme hareketleri içinde sivil toplum örgütleri (1945- 1960)

Yazar kurumları :
Z Ki. Karabük T E F1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Demokrasilerde egemenliğin halktan kaynaklanan yönetim biçimi ve siyasal bir sistem olması gerekir. Bu sistem; içinde çeşitli kademelerde belirlenen görevleri yerine getirecek, kişilerin görüşlerinin dikkate alındığı, bir grup vb. içinde kurulan ilişkiler sisteminin var olduğu, bir topluluk içerisinde kişilerin karşılıklı hak ve özgürlüklerinin varlığına dayandığı bir yaşam biçimi şeklinde olmalıdır. Çeşitli demokrasi türleri arasından ülkede "Temsili Demokrasi"', yani egemenliğini temsili organ/ar aracılığıyla kullandığı siyasal sistem uygulanmaktadır. Temsili Demokrasi çoğulculuk, çok partili seçim, azınlık hakları, kamu özgürlükleri, iktidarın değışebilirliliği, hoşgörü, adalet, ekonomik ve sosyal haklara sahip olma ile gerçekleşir. Demokrasinin devletten beklediği sosyal adalet, sürekli istihdam, adil ücret, sosyal güvenlik, insanca çalışma şartları, eğitim, sağlık, sağlıklı konut ve mal sahipliği gibi konuları içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti 'nin I924 Anayasası 'nm 70. maddesinde vatandaşın sözleşme, çalışma, toplanma, dernek kurma haklarını belirtilmiştir. Ayrıca aynı anayasanın 68. maddesinde de " Her Türk hür doğar, hür yaşar, hürriyeti başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Tabii haklardan olan hürriyetin herkes için sınırı, başkalarının hürriyeti sınırıdır. Bu sınırı ancak kanun çizer. " diyerek hürriyetin sınırları tarif edilmiştir. Demokratik bir re/imm oluşması için öncelikle içinde birden fazla siyasi parti olan parlamentonun varlığı yanında özgiır düşünce, özgür üniversite, canlı ve bilinçli bir kamuoyu, özgür basın, sendikacılık, kooperatifçilik ve özgür derneklerin var olması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de 1945- I960 yılları arasında siyasal partiler, sendikal faaliyetler, dernekler, üniversite ve basının durumu araştırılarak demokratikleşme sürecinde sivil toplum örgütlerinin mücadelesi ve önemi ortaya konulmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

İn democracies, it is neccessaıy that sovereignity is a form of administration and a political system stemming from public. This system should be in the shape of life which fulfils duties determined in various degrees, in which vieM's of individuals are taken into consideration, system of relations established in a group etc. exist, which depends on the existance of individuals mutual rights and dependence m society. Anion various democracy types, a representative democracy meaning a political system which uses, its sovereignity via representative organs is carried out m a country-. A representative democracy is realized by pluralism, multi- party election, rights of minority, public independences, changabiliiy of power, tolerance, justice, owning an economic and social rights. A social justice which democracy expects from the state involves some subjects like a permanent employment for wage, social security, humanitarian work circumstances, education, health, owner of reliable residence and possession. In article 70 of Turkish Republic's Constitution in 1924 while enumerating the rights of Turks, the contract points out the rights of working, gathering and establishing assacition. Alsı, in article 68, the limits of independence are described by the words "Every Turk is bom independently, live in dependently, his in dependence is to do everything without damaging anyone. The limits of independence consisting of natural rights for everybody, are the limits of other's independence. It is only determined by the law " For a democratic regime, first of all, beside a parliment in which there is a political party more than one, it is necessary to have an independent point of view, independent umversty, a live and conscious public opinion, independent pres, unionism, cooperativity and independent associations. In this work,political parties, syndical activities associations, the condition of universty and pres have been searched between the years of 1945-1960 in Turkey and the struggle and the importance of civil public organizations are put in the process of democratization.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :