Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler: ankara örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
558
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunları, öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak belirlemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler ortaya koymaktır. Araştırma Ankara ili merkez okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ile Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 4. sınıf öğrencileriyle yürütülmüştür. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik önerileri ortaya koymak için öğretmen ve öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar; ilköğretim 1–5. sınıflar Türkçe programının kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci ile ölçme ve değerlendirme boyutlarında ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkçenin ana dili olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar belirlenerek bu sorunların giderilmesine yönelik öneriler ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the problems about teaching Turkish as a native language based on the views of student teachers and teachers and make some suggestions to overcome these problems. The study was conducted on the primary teachers working in the schools of Ankara city centre and the senior student teachers studying at Hacettepe University, Primary Teaching Department. Descriptive model was used in the study. The data was collected through qualitative research method. In order to determine the views about problems and the related suggestions about teaching Turkish as a native language, semi-structured interviews were made with teachers and student teachers. The views provided from the interviews were investigated through descriptive analysis and content analysis techniques. The problems about teaching Turkish as a native language were discussed in the framework of 1–5 grade Turkish Program objectives, content, learning-teaching process and measurement and evaluation aspects. At the end of the study the problems were determined about teaching Turkish as a native language and some suggestions were made to solve these problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :