Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Trigonometrik kavramlarla ilgili öğrencilerin sahip olduğu hatalar ve öğrenme güçlükleri

Yazar kurumları :
Üsküdar Cumhuriyet Kız Tek. ve Mes. Lisesi 1, Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi OFMAE Bölümü2
Görüntülenme :
674
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı trigonometri konusunda ortaöğretim 10.sınıf öğrencilerinin sahip olduğu hatalar ve öğrenme güçlüklerinin tespit edilmesidir. Araştırmanın örneklemini, küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 205 ( Kız=96, Erkek=109 ) ortaöğretim 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli seçilmiştir. Araştırmanın verileri 12 çoktan seçmeli sorudan oluşan Trigonometri Testi-1 ve 5 açık uçlu sorudan oluşan Trigonometri Testi-2'den elde edilmiştir. Öğrencilerin trigonometri testlerindeki sorulara verdikleri cevapların dağılımı, öğrenci toplamına ve cinsiyete göre yüzde ve frekans kullanılarak sunulmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda; açıların radyan cinsinden ifadesinde, birim çemberde trigonometrik fonksiyonların eksenlerle eşlenmesi ve değerlerinin hesaplanması noktasında, trigonometrik denklemlerin çözümünde ve trigonometrik bağıntıların uygulanmasında güçlükler yaşanmaktadır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is the identification of mistakes and the learning difficulties of the students in trigonometry at the level of 10th grade. The sample of the study consists of 205 (Female: 96, Male: 109) 10th grade high school students selected by clustering method. . As the research model, a descriptive design was selected. The data of the study were obtained through which was composed of TrigonometryTest-1 consisting of multiple-choice twelve questions and TrigonometryTest-2 consisting of multiple-choice five questions. Distribution of students' responses to the questions in the tests of diagnosis according to total number of the students and their genders were presented using percentages and frequencies. . After the evaluation of the data, it was seen that, while expressing angles as radians, students experience difficulties with matching trigonomtric functions with axis in a unit circumference and calculating their values, with solving trigonometric equations and with applying trigonometric correlations in geometric figures.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :