Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Student teachers attitudes towards environmental problems and their level of environmental knowledge

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

This study primarily aims to investigate primary school student teachers‟ environmental knowledge, to find out their attitudes about environmental problems and to see whether their attitudes vary significantly depending on some variables. As data collection tools, the Environmental Attitude Inventory and the Environmental Knowledge Test, adapted by Uzun and Sağlam (2006), were used. The data were collected in the 2007–2008 academic year. Five hundred forty-two student teachers from Cukurova University, The Elementary Education Department participated in the study. For the analysis of the data, t-test and variance analysis were used. The results based on the mean values showed that the Environmental Behaviour sub-scale was 37.63 and the Environmental Opinion sub-scale was 29.55. The total score of the Environmental Attitude Inventory was 67.19 and the total score of the Environmental Knowledge test was 17.08. According to the grade variable, the meaningful differences were found in favor of the fourth grade students at the Environmental Behaviour sub-scale and the Environmental Knowledge test. As for gender, the meaningful differences were found in favor of the female students in the Environmental Behaviour sub-scale and in favor of the male students in the Environmental Opinion sub-scale. As for taking the Environment Course or not, the differences among scores were found to be meaningful in favor of the student teachers who took this course at the Environmental Behaviour sub-scale.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutumlarını belirlemek ve bunların bazı değişkenler açısından anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemektir. Verilerin toplanmasında Uzun ve Sağlam (2006) tarafından geliştirilen Çevresel Tutum Ölçeği, Çevre Bilgisi Testi kullanılmıştır. Veriler 2007–2008 öğretim yılı bahar döneminde ÇÜ Eğitim Fakültesi, Sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan 542 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin analizinde t-testi ve varyans analizleri kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda hesaplanan aritmetik ortalamaların, Çevresel Davranış alt ölçeği için 37.63; Çevresel Düşünce alt ölçeği için 29.55; Çevresel Tutup Ölçeği toplam puanları için 67.19; Çevre Bilgisi Testi için de 17.08 olduğu görülmüştür. Ortalamalar arasındaki farklar sınıf düzeyine göre Çevresel Davranış alt ölçeği ile Çevre Bilgisi Testi‟nde dördüncü sınıf öğrencileri lehine anlamlı farklar göstermiştir. Cinsiyete göre elde edilen puanlar arasındaki farklılıklar, Çevresel Davranış alt ölçeğinde bayan öğrenciler; Çevresel Düşünce alt ölçeğinde ise erkek öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Anne-baba eğitim düzeyi, anne-baba mesleği ve ailenin aylık toplam geliri değişkenleri bakımından öğrencilerin puanları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Çevre dersi almış olma-olmama bakımından elde edilen puanlar arasındaki farklar, sadece Çevresel Davranış alt ölçeğinde çevre dersi alan öğretmen adayları lehine anlamlı bulunmuştur. Çevreyle ilgili bir kuruluşa üye olma-olmama durumuna göre ise puanlar arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :