Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bilgiler öğretiminde oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adana Bilim Sanat Merkezi1
Görüntülenme :
382
DOI :
Özet Türkçe :

Bu deneysel çalışmada, ilköğretim 4. sınıf sosyal bilgiler dersi "Tarih, İlk Yurdumuz ve Tarihte Anadolu I ve II" ünitelerinin öğretiminde oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarının öğrencilerin sosyal bilgiler dersine yönelik tutum ve kalıcılığa etkisi araştırılmıştır. Araştırma 2004-2005 öğretim yılının bahar yarı yılında Adana İli Seyhan İlçesi'ndeki iki devlet ilköğretim okulunda yürütülmüştür. Araştırma bir deney ve iki kontrol grubu olmak üzere 90 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gruplar, Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği ön test puanları, Kişisel bilgi formları ve araştırmadan önce yaptırılan resim ve öykülerdeki verilere göre eşitlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarına, Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği öntest- sontest-kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin tek yönlü varyans analizleri ve kovaryans analizleri yapılmıştır. Analizlerde anlamlılık düzeyi olarak p<.05 olarak alınmıştır. Nitel veriler ise, nitel veri analizi yönteminin içerik analizi tekniği ile değerlendirilmiştir. Oluşturmacı öğrenme ve otantik değerlendirme yaklaşımlarına dayalı öğretim uygulanan deney grubu ile geleneksel öğretim uygulanan kontrol gruplarının Sosyal Bilgiler Tutum Ölçeği'nden aldıkları ön test puanları kontrol altına alındığında, son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Benzer olarak, deney ve kontrol gruplarının sosyal bilgiler tutum ölçeğinden aldıkları son test puanları kontrol altına alındığında, kalıcılık puanları arasında deney grubu ile kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In the present experimental study, the effect of constructivist learning and authentic assessment approach on elemantary school fourth grade students' attitudes toward social studies and retention was investigated. The study, which lasted 12 consecutive weeks, was conducted at two public elemantary schools in the Seyhan district of Adana in 2004-2005 academic year. The subject of the study consisted of total 90 students that they were divided in one experimental and two control groups. All groups were formed randomly. The groups were equialized according to their social studies attitude scale pretest scores, picture and narrative. The measurement instruments for the study were "Social Studies Attitude Scale" both of which were administered as pre test, post test and retention test to measure attitudes toward social studies. Findings from the social studies attitude scale revealed that there were statistically significant difference between experimental and control groups in terms of positive attitude improvement in the favor of experimental groups. This result indicated that constructivist learning and authentic assessment based teaching approach is more effective than traditional teaching method on attitudes. Statistically significant difference was also found between experimental and control groups on the retention scores of attitudes test. This result indicated that constructivist learning and authentic assessment based teaching approach is more effective than traditional teaching method on the retention of the attitudes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :