Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Rehberli araştırmanın işbirlikli ve bireysel öğretim yönteminin uygulandığı ortamda üniversite öğrencilerinin kimya başarılarına ve kimya dersine karşı tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi1, Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, rehberli araştırma yöntemine göre hazırlanan etkinliklerin işbirlikli ve bireysel öğrenme ortamında uygulanmasının fen bilgisi öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin kimyadaki stokiyometrik problemleri çözme başarılarına ve kimya dersine karşı tutumlarına etkisinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini, Türkiye‟deki bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün birinci sınıfında okuyan, 55 öğrenci oluşturmuştur. Gruplar rastgele seçilerek deney grubunda rehberli araştırma yöntemine göre hazırlanmış kimyadaki stokiyometrik problemlerle ilgili etkinlikler işbirlikli öğrenme ortamında; kontrol grubunda ise, aynı etkinlikler bireysel öğrenme ortamında uygulanmıştır. Veri toplama aracı olarak 51 sorudan oluşan Kimyadaki Stokiyometrik Problemleri Çözme Başarı Testi (KSPÇBT) ve 25 maddeden oluşan 5‟li likert tipi Kimyaya Karşı Tutum Ölçeği (KKTÖ) ön ve son test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizi öğrencilerin kimyadaki stokiyometrik problemleri çözme başarılarının istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı olduğunu göstermiştir (F= 154,63; sd=1,51; p0.05). Bununla birlikte, başarı testinin alt boyutları incelendiğinde, bazı kimya konularında öğrencilerin problem çözme başarılarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu, ancak bazılarında her iki grubun başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, her iki grubun da kimya dersine karşı tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı ortaya çıkmıştır (F= 39,98; sd =1,51; p>0.05).

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to investigate the effects of activities prepared according to guided inquiry instruction using with cooperative learning and individual learning methods on university students‟ achievements of chemistry problem solving and attitudes toward chemistry. The sample of study consisted of 55 students who are from the Department of Primary Science Education a State University in Turkey. Groups were randomly chosen from classes. In the experimental group activities along with Stoichiometric Problems in chemistry which was prepared according to guided inquiry instruction were applied in cooperative learning; where as in control group the same activities were applied in individual learning. Stoichiometric Chemistry Problem Solving Test included 51 items and Attitude toward Chemistry Scale included 25 items was applied pre and post tests for both of groups as measurement tools. According to findings of study, the experimental group scored higher than the control group in solving stoichiometric problems achievement in chemistry (F= 154,63; df=1,51; p0.05). However, in chemistry stoichiometric problems solving achievement test‟s sub-dimensions were examined, there was a significant difference for experimental group in students‟ solving problem achievement, solving stoichiometric problems sub-dimension along with some chemistry units but, there was no significant difference between both group‟s achievements in solving stoichiometric problems sub-dimension along with another. Also, there was no significant difference between both groups‟ attitudes toward chemistry ( F= 39,98; df =1,51; p>0.05).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :