Ortaöğretim 9.Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Modeli Kapsamında Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9.sınıf İngilizce dersi öğretim programını Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Değerlendirme Modeli ile öğretmen görüşlerine göre incelemektir. Değerlendirmede bu modelin seçilmesinin nedeni; program paydaşlarının ihtiyaçlarına önem vermesi ve programların bireysel özelliklerini, programın genelinden daha önemli görmesi olarak tanımlanabilir. Araştırma; Afyonkarahisar ilinde bulunan 3 devlet lisesi ve 2 özel lisede, 14 İngilizce öğretmeniyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmış, veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, program uygulamasının okul türüne göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Devlet okullarında çalışan öğretmenler programın kazanımlarını öğrenci seviyesi üzerinde bulurken, özel okullarda çalışan öğretmenler kazanımları öğrenciler için yetersiz bulmuşlardır. Araştırmaya katılan öğretmenler programdaki içerik ile ders kitabının uyuşmadığını, ders kitaplarının yetersiz olduğunu, programdaki etkinlik-kazanım uyumunun sağlanmadığını, programda verilen video blog, e-portfolyo gibi değerlendirme uygulamalarının sınıf içerisinde gerçekleştirilemediğini ve programda verilen İletişimsel Dil Yaklaşımı’nın uygulanmasında bazı sıkıntılar yaşandığını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin programa yönelik gereksinimleri ise program ögelerinin daha detaylı açıklamalar içermesi, okulların teknolojik donanımlarının desteklenmesi, programın uygulanması ile ilgili öğretmenlerden dönüt alınması, sınıf mevcutlarının azaltılabilmesi, kullanılan ders kitaplarının güncellenmesi, programın kazanım ve içerik açısından sadeleşmesi, çoğunlukla konuşma becerisine yönelik bir programın geliştirilmesi ve öğretmenlere programın uygulanması ile ilgili detaylı hizmetiçi eğitim verilmesidir. 

Reviewing the 9th Grade English Curriculum with Stake’s Responsive Evaluation Model According to Teachers Opinions

The purpose of the present study was to analyze the secondary school 9th grade English curriculum with Stake’s Responsive Evaluation Model according to teachers. The reasons for choosing this model were that it gives importance to the needs of the stakeholders and that it regards the individual characteristics of the curriculum as more important than the overall curriculum. The study was conducted using semi-structured interviews with 14 English teachers at 3 public and 2 private schools in Afyonkarahisar province of Turkey. The study was designed with the holistic multiple case study, one of qualitative research design methods, and the data were analyzed through descriptive analysis. According to the findings, implementation of the curriculum differed according to the socio-economic backgrounds of the public and private schools. While teachers working in state schools found the objectives to be above the level of the students, teachers working in private schools considered the objectives to be inadequate for the students. Teachers participating in the study reported that the course book did not correspond with the curriculum content, that the course books were inadequate, that evaluation activities provided in the curriculum like video blogs and e-portfolios could not be carried out in classrooms because they were too crowded, and that certain problems were experienced in applying the communicative language approach given in the curriculum. Teachers’ needs related to the curriculum were that it should include more detailed explanations of curriculum components, that schools should be supported with technical equipment, that feedback should be obtained from teachers regarding implementation of the curriculum, that class sizes could be reduced and that teachers should be given detailed in-service training related to implementation of the curriculum.

Kaynakça

Aslan, A. S. ve İzci, E. (2017). Ortaokul İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 33-44.

Alkan, M. F. ve Arslan, M. (2014). İkinci sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4 (7), 87-99.

Arı, A. (2014). İlköğretim altıncı sınıf İngilizce öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7 (2), 172-194.

Bulut, İ. ve Atabey, E. (2016). İlkokul 2.sınıf İngilizce dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (3), 257-280.

Büyükduman, F. İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.

Cihan, T. ve Gürlen, E. (2013). İlköğretim 5.sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 131-146.

Crystal, D. (2003). English as a global language. New York: Cambridge University Press.

Creswell, J.W., (1998). Qualitative inquiry and research design choosing five traditions. Londra: Sage Yayıncılık, ThousandOaks.

Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadil eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (21), 285-307.

Çelik, K. ve Filiz, B. S. (2018). Ortaöğretim İngilizce öğretim programının Eisner modeline göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (1), 50-67.

Çetin, E. (2018). 7.Sınıf İngilizce öğretim programının Eisner eğitsel eleştiri modeline göre değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Demircan, Ö. (1988). Dünden bugüne Türkiye’de yabancı dil. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Demirel, Ö. (2012). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayınevi.

Demirtaş, Z. (2017). Eğitim program değerlendirme yaklaşımlarına genel bir bakış. Sakarya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (4), 756-768.

Demirtaş, Z. ve Erdem, S. (2015). 5.sınıf İngilizce dersi öğretim programı: Güncellenen programın bir önceki programla karşılaştırılması ve programa ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 55-80.

Dilekli, Y. (2018). Ortaokul İngilizce hazırlık sınıfı programı pilot uygulamasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 1399-1425.

Dinçer, B. ve Saracaloğlu, A. S. (2017). 7. Sınıf İngilizce öğretim programının Stufflebeam’ın bağlam-girdi- süreç-ürün (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi. Qualitative Studies, 12 (2), 1-24.

Doğan, H. (1997). Eğitimde program ve öğretim tasarımı. Ankara: Gazi Yayınevi.

Dönmez, Ö. (2010). Implementation of the new eighth grade english language curriculum from the perspectives of teachers and students. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Erden, M.(1998). Eğitimde program değerlendirme (3.Basım). Ankara: Anı Yayıncılık.

Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R. & Worthen, B. R. (2011). Program evaluation alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson Education, Inc.

Gezmiş Ceyhan, N. ve Peçenek, D. (2010). İlköğretim 8.sınıf İngilizce dersi öğretim programının oluşturmacı yaklaşım ve planlı biçime odaklanma ilkelerine göre değerlendirilmesi. “International Conference on New Trends in Education and Their Implications” Konferansı’nda sunulan bildiri. Antalya.

Haznedar, B. (2010). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz. “International Conference on New Trends in Education and Their Implications” Konferansı’nda sunulan bildiri. Antalya.

İncirci, A. ve Parmaksız, Ş. P. (2016). 10. sınıf ortaöğretim İngilizce öğretim programının Stufflebeam (CIPP) bağlam, girdi, süreç ve ürün modeline göre değerlendirilmesi. International Journal of Language Academy, 4 (2), 153-173.

Kandemir, A. (2016). İlkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Kandemir, A. ve Tok, Ş. (2017). İlköğretim 2.sınıf İngilizce öğretim programının katılımcı odaklı program değerlendirme yaklaşımı ile değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 215, 27-67.

Karataş, H. & Fer, S. (2009). Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce öğretim programının CIPP modeli kullanılarak değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 47-60.

Karcı, C. (2012). Ortaöğretim 9.sınıf İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Kozikoğlu, İ. (2014). Ortaokul 7.sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 361-375.

Kurt, A. (2017). 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının bağlam, girdi, süreç, ürün modeline göre değerlendirilmesi. Ziya Gökalp eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 508-524.

Küçüktepe, C., Eminoğlu Küçüktepe, S. ve Baykın, Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce dersi ve programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22), 55-78.

MEB (2013). İlköğretim kurumları İngilizce dersi öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2017). İlköğretim kurumları haftalık ders çizelgesinin seçmeli dersler ve açıklamalar bölümlerinde değişiklik yapılması. http://tegm.meb.gov.tr/www/ilkogretim-kurumlari-ilkokul-ve-ortaokul-haftalik-ders-cizelgesi/icerik/428. Erişim Tarihi: 07.08.2019

MEB (2018a). 2023 Eğitim Vizyonu. https://2023vizyonu.meb.gov.tr/ Erişim Tarihi: 07.08.2019

MEB (2018b). Ortaöğretim İngilizce dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Jossey-Bass: San Francisco.

Merter, F., Kartal, Ş. & Çağlar, İ. (2012). Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 43-58.

Miles, M. B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: SAGE Publications.

Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (2), 1-25.

Ornstein, A. C. ve Hunkins, F. P. (2016). Curriculum: Foundations, principles and issues (Seventh Edition). Boston: Pearson Education, Inc.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (2), 126-149.

Özüdoğru, F. ve Adıgüzel, C. (2015). İlkokul 2.sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Turkish Studies, 10 (11), 1251-1276.

Phillipson, R. ve Skutnabb-Kangas, T. (1996). English only world wide or language ecology? TESOL Quarterly, 30 (3), 429-452.

Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4.sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), 550-576.

Stake, R. (1975). Program evaluation particularly responsive evaluation. “New Trends in Evaluation” Konferansı’nda sunulan bildiri. Göteborg, İsveç. http://journals.sfu.ca/jmde/index.php/jmde_1/article/view/303/298. Erişim Tarihi: 01.03.2020.

Yaman, S. (2010). İlköğretim birinci kademe İngilizce öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Gaziantep ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Yıldıran, C. ve Tanrıseven, I. (2015). İngilizce öğretmenlerinin ilkokul 2. sınıf İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki görüşleri. International Journal of Language Academy, 3(1), 210-223.

Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yüce, E. (2018). Evaluation of the high school 9th grade English language curriculum of Turkey in relation to the CEFR principles. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Yücel, E., Dimici, K., Yıldız, B. & Bümen, N. (2017). Son 15 yılda yayımlanan ilk ve ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programları üzerine bir analiz. Ege Eğitim Dergisi, (18), 2, 702-737.

6060 2836

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kırsalda Yaşayan Çocukların Mutluluğa İlişkin Algıları: Mutluluk nedir? Nasıl mutlu ederler? Nasıl mutlu olurlar?

Mehmet BAŞARAN, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK

Kalite Elçilerinin Yükseköğretimde Kalite Yönetimine ve Teknoloji Engellerine İlişkin Görüşleri

Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Uğur BAŞARMAK, Gözde SEZEN-GÜLTEKİN, Muzaffer ELMAS

Ortaöğretim 9.Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programının Stake’in İhtiyaca Cevap Verici Modeli Kapsamında Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Ezgi GÜREL, Canay DEMİRHAN İŞCAN

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin İncelenmesi

Hafife BOZDEMİR, İlkay AŞKIN TEKKOL, Melike FAİZ

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik Düzeylerinin İncelenmesi

Seyda GUL, Esra ÖZAY KÖSE, Emine Hatun DİKEN

Deprem Travmasında EMDR'nin Etkinliğinin Araştırılması: Olgu Sunumu

Gamze MUKBA, Selami TANRIVERDİ, Fuat TANHAN

Siberkondri Ciddiyet Ölçeğinin Türk Öğrenciler için Geçerlik ve Güvenirliği

Serap EJDER APAY, Ayşe GÜROL, Süreyya ÖZDEMİR, Seval USLU

Okullarda İnformal İletişim Türü Olarak Söylenti ve Dedikodu Ağına İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri

Beyza HİMMETOĞLU, Damla AYDUĞ, Coşkun BAYRAK

Genç Yetişkinlerde Akılcı Olmayan Romantik İlişki İnançları Bilişsel Esneklik ve Benliğin Ayrımlaşması İlişkisinin İncelenmesi

Ali Ammar KURT, Bülent GÜNDÜZ

Empati, Yardımseverlik, Saygı ve Adil Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Yol Analizi

İşıner SEVER, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR