Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlere yönelik yıldırma ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin yeniden belirlenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD1, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Psikolojisi Programı2
Görüntülenme :
344
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Tanhan ve Çam (2009) tarafından geliştirilen Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeğinin (ÖYYÖ) yeniden geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda ölçeğin ilk formuna yeniden Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ortaya çıkan model Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile test edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi işleminden elde edilen verilere göre ölçek, 29 madde ve beş bileşenli bir yapı göstermiştir. Ölçeğin toplamda açıkladığı varyans %55,31 ve Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi işleminin ardından elde edilen model doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi işleminde Ki-Kare Uyum Testi, RMSEA, GFI, RMR ve AGFI uyum indekslerinden yararlanılmıştır. Uyum indekslerinden elde edilen değerler RMSEA için 0.0, GFI için 0.82, RMR için 0.024, AGFI için 0.79 ve Ki-Kare uyum testi için 0.244 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler ölçeğin gösterdiği yapının uygun olduğuna dair bir bilgi sunmaktadır. Ayrıca ölçeğin benzer yapılar geçerliğini sınamak amacıyla Toker-Gökçe (2006) tarafından geliştirilen İş Yerinde Duygusal Yönden İncitici Davranışlar Ölçeği ile ÖYYÖ arasındaki korelasyon değeri hesaplanmıştır. Elde edilen korelasyon değeri (r=0.68; p<0.01) şeklinde bulunmuştur. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve benzer yapılar geçerliği işlemlerinden elde edilen değerlere bakılarak Öğretmenlere Yönelik Yıldırma Ölçeği'nin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is re-analysing the reliability and validity of Mobbing Scale For Teachers (MOST) which is developed by Tanhan and Çam (2009). For this purpose Exploratory Factor Analysis (EFA) made for the first form of the scale, then later emerging model tested by Confirmatory Factor Analysis (CFA). For the resulting data from the Exploratory Factor Analysis; structure of scale shows 29 items and five components. Scale's overall explaining variance is 55.31% and Cronbach Alpha internal consistency coefficient calculated as 0.92. The model after the operation of Exploratory Factor Analysis, is tested by the Confirmatory Factor Analysis. In the operation of Confirmatory Factor Analysis Chi-Square Fit Test, RMSEA, GFI, RMR ve AGFI Fit Indexes were used. The calculated results from the Fit Indexes are; for RMSEA 0.0, for GFI 0.82, for RMR 0.024, for AGFI 0.79 and for Chi-Square Fit Test 0.244. These values provides us information that the scale shows appropriate structure. In addition, for the purpose of testing Parallel Forms Validity, correlation value is calculated between the Scale of Irritating Behaviours at the Workplace which is developed by Toker-Gökçe (2006) and MOST. Acquired correlation value is found as (r=0.68; p<0.01). With looking for the result data of Explanatory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Parallel Forms Validity operations we can say that Mobbing Scale For The Teachers (MOST) is reliable and valid.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :