Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin öğretim stillerine etkisi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının öğretimi düzenlerken öğrenme stilleri doğrultusunda hangi yöntemleri kullandığının gözlemlenmesi ve bu konudaki kendi görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma 2005-2006 öğretim yılında Çukurova Üniversitesi ilköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında okuyan öğrencilerle yürütülmüştür. Araştırma durumu tespit için yapılan nitel bir çalışma örneği olup, araştırmada katılımsız gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme teknikleri ve anket kullanılmıştır. Çalışmada öncelikle öğrencilerin öğrenme stillerinin belirlenmesi amacıyla, sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan 100 dördüncü sınıf öğrencisine Kolb Öğrenme Stili Envanteri (KÖSE) uygulanmıştır. Uygulama araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının çoğunun ( % 74.8) ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip oldukları ortaya çıkarmıştır. Bu noktadan hareketle, bu araştırmada öğretmen adaylarında baskın öğrenme stili ayrıştıran olan bireyler ile bu örneklemde ikinci sırada baskın olan özümseyen öğrenme stiline sahip bireyler çalışmaya alınmıştır. Araştırmaya gönüllülük esasına dayalı iki özümseyen, iki ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrenci ile devam edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmaya katılan öğretmen adaylarının kendi öğrenme biçimlerini öğretimlerine yansıttıkları söylenebilir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine whether prospective teachers using their learning styles in their classroom while they are teaching. Researchers conducted this study in Çukurova University classroom teaching department's 4th year students who were prospective teachers in 2005-2006. This study is a descriptive qualitative study in order to obtain situation . The data collected through questionnaire, non-participatory observation and semi-structured interviews. At the beginning, this study focused on candidate teachers' learning styles. Therefore "Learning Styles Inventory" developed by Kolb were administered 100 candidate teachers in order to determine their learning styles. According to the results, most of the candidate teachers (74.8 %) have converger and assimilator learning styles. In the second stage of the study, dominant learning styles which were converger and assimilator were focused. Therefore the study conducted with two candidate teachers who have converger and two candidate teachers who have assimilator learning styles. The results of this study indicate that candidate teachers' learning styles reflects on their teaching activities.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :