Nurettin Topçu ile Türk Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek

Bu araştırmanın amacı, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışını mevcut eğitim uygulamalarıyla ve 2023 Eğitim Vizyonuyla karşılaştırarak incelemektir. Veriler, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışını ortaya koymak için Topçu’nun eğitimle ilişkin görüşlerini yazdığı kaynaklardan; Milli Eğitimin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik hedeflerini ortaya koymak içinse mevcut durumu yansıtan ve Türk Eğitim Sisteminin vizyonunu ortaya koyan resmi kaynaklardan doküman incelenmesi aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada, betimsel analiz aşamaları dikkate alınarak eğitim felsefesi, eğitim öğretim, öğretmenlik mesleği, öğrenci, okul, yükseköğretim, müfredat, ölçme değerlendirme, değerler eğitimi ve teknoloji temaları oluşturulmuş; araştırma kapsamındaki kaynaklar bu temalar çerçevesinde incelenmiş; elde edilen veriler tanımlanarak doğrudan alıntılarla desteklenmiş ve toplanan verilerin özgün haline bağlı kalınarak veriler yorumlanmıştır. Araştırmada Topçu’nun eğitim-öğretime, öğrenciye, değerler eğitimine bakış açısının uygulamadaki eğitim anlayışıyla ve 2023 Eğitim Vizyonuyla benzerlik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonunda eğitim sisteminin kalitesini artırmaya yönelik önerilere yer verilmiştir.

Rethinking the Turkish Education System with Nurettin Topçu

The aim of this research is to study Nurettin Topçu's approach to education by comparing it with current educational practices and 2023 Education Vision. The data were collected through document analysis from sources which Topçu wrote on education to reveal his approach to education; from official documents reflecting the current situation and revealing the vision of the Turkish Education System in order to put forward the current situation of the National Education and its targets for the future. Descriptive analysis was used in the analysis of the collected data. In the study, considering the stages of descriptive analysis, education philosophy, education, teaching profession, student, school, higher education, curriculum, assessment and evaluation, values education and technology themes were created; the resources within the scope of the research were examined within the framework of these themes, the data obtained were identified and supported with direct quotations; the data were interpreted depending on the original form of the collected data. In the study, it was concluded that Topçu's approach of education, student, values education is similar to the education approach in practice and 2023 Education Vision. At the end of the research, suggestions were made to improve the quality of education system

Kaynakça

Kalkınma Bakanlığı. (2014). 10. Kalkınma Planı (2014-2018) eğitim sisteminin kalitesinin artırılması: Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: Kalkınma Bakanlığı.

Kılıç, Z., & Güven, S. (2017). Türk Milli Eğitim Şuralarında alınan kararların incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 597.

Milli Eğitim Bakanlığı. (1973). 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Kanun Numarası, (1975,24 Haziran) Resmi Gazete Sayı: 14574. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf 11.6.2019

Milli Eğitim Bakanlığı (2010). 18. Millî Eğitim Şûrası kararları. http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar /2017_09/29170222_18_sura.pdf

Milli Eğitim Bakanlığı (2015). 2015-2019 Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Planı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017a). STEM Eğitimi öğretmen el kitabı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017b). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Milli Eğitim Bakanlığı (2017c). Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023. Ankara: Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023). Ankara: Strateji ve Bütçe Başkanlığı.

Topçu, N. (2016). İsyan ahlakı. İstanbul: Dergâh.

Topçu, N. (2017a). Yarınki Türkiye. İstanbul: Dergâh.

Topçu, N. (2017b). Ahlâk nizamı. İstanbul: Dergâh.

Topçu, N. (2017c). Maarif davası. İstanbul: Dergâh.

Topçu, N. (2017d). İslâm ve insan Mevlana ve tasavvuf. İstanbul: Dergâh.

Topçu, N. (2018a). Kültür ve medeniyet. İstanbul: Dergâh.

Topçu, N. (2018b). Felsefe. İstanbul: Dergâh.

University Ranking By Academic Performance (2019). University ranking by academic performance. http://tr.urapcenter.org/2018/2019_Etkilesimli_Siralamalar.php

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (5. baskı). Ankara: Seçkin.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde nitel araştırma yöntemleri geliştirilmiş (9. Baskı). Ankara: Seçkin.