Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Maslach tükenmişlik envanteri-öğrenci formu’nun (mte-öf) türkçe ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü2, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bö
Görüntülenme :
449
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Schaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova ve Bakker (2002a) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu'nun (MTE-ÖF) Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Mersin Üniversitesi'nin farklı fakülte ve yüksekokullarında okumakta olan 782 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği için yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 13 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Ölçekten elde edilen alt faktörlere ait puanlar arasındaki korelasyonların 0,32 ile 0,83 arasında değiştiği görülmüştür. Madde toplam test korelasyonları hesaplanmış ve alt faktörlerin korelasyon değerlerinin .32 ile .69 arasında değiştiği saptanmıştır. MTE-ÖF'nin ölçüt bağıntılı geçerlik çalışmasında Tükenmişlik Ölçeği Kısa Versiyonu (TÖ-KV) uygulanmış ve bu ölçeğin toplam puanı ile MTE-ÖF'nin alt faktörleri arasındaki korelasyonlar sırasıyla. 51, .45 ve -.38 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .76, .82 ve .61 olarak bulunurken, test-tekrar test güvenirlik sonuçları ise sırasıyla .76, .74 ve .73 olarak bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate on Turkish adaptation of Maslach Burnout Inventory – Student Scale (MBI-SS) which is designed by Scaufeli, Martinez, Marques-Pinto, Salanova and Bakker (2002) and its validity and reliability. The research group of this study is 782 students from different faculties and colleges of Mersin University. For form validity of the scale, confirmatory factor analysis has been made and a form with 3 factors and 13 items has been found. The correlation between the factors and scores vary between 0,32 and 0,83. Item – test correlations have been calculated and it has been found that they vary between 32 and 69. The correlations between MBI – SS and BS – SV have been found .51, .45 and .-38. Cronbach's Alpha coefficient for internal consistency has been found. 76, .82 and .61 and the reliability results of repetition test are .76, .74 and .73.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :