Cilt: 12 Sayı : 1
Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Özgüven Algıları
Nadire KARADEMİR

23 129

Öz entrThis study focuses on identifying the ways in which prospective geography teachers' perceptions of self-confidence are changed depending on various variables. The study sample comprises of 650 senior students studying at departments of geography in faculties of science and letters at 10 different universities in 2013-2014 academic year. "Self-Confidence Scale", prepared by the author depending on Personal Information Form and Akın (2007), was used in order to obtain dataÖzet:Bu araştırma coğrafya öğretmen adaylarının özgüven algılarının bazı değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 eğitim öğretim yılında 10 farklı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü 4.sınıfında öğrenim gören 650 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak için araştırmacı tarafından uzman görüşleriyle hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Akın (2007) tarafından hazırlanan“Öz güven Ölçeği”   kullanılmıştır.Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t-testi, ANOVA, Kruskall Wallis, LSD ve MannWhitney testleri kullanılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre Fen Edebiyat Fakültesi coğrafya bölümü öğrencilerinin özgüven durumlarının toplam ve iç özgüven boyutunda yüksek düzeyde,dış özgüven boyutunda ise orta düzeyde olduğu; özgüven durumlarının ortaöğretimdeki alan, sosyal faaliyetlere katılma, konferanslara katılma, arazi çalışmalarına katılma, aile ile ikamet edilen yerleşim yeri ve akademik not (dış özgüven) değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oluşturduğu; cinsiyet, bölüm seçme nedeni, kaygı durumu, mezun olunan okul ve program değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.Anahtar kelimeler: Özgüven, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği
Anahtar Kelimeler: Özgüven, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği

Kaynakça

Akar, E. Ö. (2014). “Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Mezunları Neden Öğretmen Olmak İstiyor?” Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 259-272.
Nadire KARADEMİR