Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim 1. kademe öğretmenlerinde algılanan problem davranış düzeyleri ve bazı sosyo demografik değişkenlere göre tükenmişliğin incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı1, Paşalı Yatılı İlköğretim Bölge Okulu2
Görüntülenme :
418
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada ilköğretim I. kademe öğretmenlerinin algıladıkları problem davranış düzeyi ile cinsiyet, yaş, görev yapılan sınıf, öğrenci sayısı değişkenleri ve öğretmenlerde görülen tükenmişlik arasında anlamlı farklılık olup olmadığına bakılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Adana ili Ceyhan ilçesinde 24 devlet okulunda görevli 386 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Öğretmenlerin algıladıkları problem davranış düzeyini ölçmek için "Problem Davranışları Algılama Anketi"; tükenmişlik düzeylerini ölçmek için "Maslach Tükenmişlik Envanteri"; kişisel ve mesleki özellikleri belirlemek üzere ise araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; algılanan problem davranış düzeylerine göre tükenmişlik ölçeğinin "duygusal tükenme", "duyarsızlaşma" ve "kişisel başarı" boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Yaş, cinsiyet ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre bakıldığında da tükenmişliğin alt ölçeklerinden sadece "duyarsızlaşma" boyutunda farklılık olduğu saptanmıştır. Ayrıca, cinsiyet ile problem davranışı algılama düzeyi etkileşimin bakıldığında "Duygusal Tükenme ve Duyarsızlaşma"; yaş ile problem davranışı algılama düzeyi etkileşiminde ise sadece "Duyarsızlaşma" alt ölçeğinde; görev yapılan sınıf ile problem davranışı algılama düzeyi etkileşimine bakıldığında da "Duygusal Tükenme" ve "Duyarsızlaşma" alt ölçeklerinde anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study aims to find out weather there is a significant difference between the perceived problem behavior level by primary school teachers and the variants of gender, age, classroom and the number of students. 386 classroom teachers working in 24 government primary schools located in Ceyhan, Adana participated in the study. In order to measure problem behavior level perceived by the teachers, "The inquiry of the perception of problem behavior in the students" was used; to measure their burnout "Maslach Burnout Inventory", which was developed by Maslach and Jackson was used; and the personal and vocational features were found out by "Personal data questionnaire", which was developed by the researcher. At the end of the study, a significant difference has been found in every three subscales of "Depersonalization", "Emotional exhaustion" and "Personal Accomplishment" burnout scale according to the perceived problem behavior levels. When the variants of age, gender and number of students were analyzed, the difference appeared only in the depersonalization dimension of the burnout sub-scales. Besides, the analysis of interaction between age and problem behavior perception level revealed a difference in only "Depersonalization" sub-scale; "Emotional exhaustion" and "depersonalization" was found out in the interaction of gender and problem behavior perception level; the difference was observed in the "Emotional exhaustion" and "depersonalization" sub-scales, when the interaction between the classroom and problem behavior perception level was analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :