Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken çocukluk dönemi eğitim programına yönelik inançlar ölçeğinin uyarlanması ve bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü2, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
Görüntülenme :
354
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programına Yönelik İnançlar Ölçeği (EPİ)'ni Türkçe'ye uyarlamak ve katılımcıların eğitim felsefelerine bakış açılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırmaya 212 kişi (öğretmen ve öğretmen adayı) katılmıştır. Veri toplama amacıyla özgün adı Early Childhood Curricular Beliefs Inventory (ECCBI) olan erken çocukluk dönemi eğitim programına yönelik inançlar ölçeği (EPİ) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış, Spearman Brown iki yarı test güvenirliğine bakılmıştır. Okulöncesi öğretmenleri ve adaylarının EPI faktör puanları arasındaki fark ile öğretmen adaylarının üniversite ve devam edilen programın türüne ve öğretmenlerin yaşlarına göre EPI puan ortalamaları arasındaki fark ilişkisiz t-testi ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. EPİ'nin Davranışsal, Gelişimsel, Duyusal-Bilişsel ve Bilişsel olmak üzere dört faktörlü yapıya sahip olduğu ifade edilebilir. Ölçeğin alt boyut alfa ve güvenirlik katsayıları .73-.90 arasındadır. T-testi sonuçları öğretmenlerin gelişimsel etkileşim, duyusal-bilişsel ve bilişsel yaklaşım olmak üzere üç eğitim felsefesini öğretmen adaylarına kıyasla daha fazla benimsediklerini göstermektedir. Mann Whitney U testi sonuçlarında okulöncesi öğretmenliğinden mezun öğretmenlerin duyusal-bilişsel yaklaşım faktör puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmen eğitiminde inançların gerekliliğine, eğitimdeki rolüne ve aday öğretmenlerin daha prensipli eğitim geliştirebilmelerini mümkün kılan inançların rolü üzerine vurgu yapılması önerilebilinir. EPİ'nin uyarlama çalışması sonucunda elde edilen bulgular, dört eğitim felsefesini tanımlayan inanç cümlelerinin geçerlik ve güvenirlik açısından tutarlılığını ve uygulanabilirliğini göstermiş, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının erken çocukluk dönemi eğitimi alanında baskın olan eğitim felsefelerinin belirlenmesine yönelik bir araç olarak kültürümüze kazandırılmıştır.

Özet İngilizce :

This study aimed to adapt the Early Childhood Curricular Beliefs Scale (ECCBS) to Turkish and to examine the participants' perspectives on certain educational philosophies with respect to several variables. A total of 212 individuals (practicing and preservice teachers) participated in the study. Data were collected by the ECCBS, known originally by the name Early Childhood Curricular Beliefs Inventory (ECCBI). These data were analyzed by using confirmatory factor analysis, Cronbach alpha coefficient, and Spearman Brown split half test reliability. Independent samples t-test was used to analyze the difference between the ECCBS factor scores of practicing and preservice preschool teachers; the scores of preservice teachers with respect to the university and type of program attended; and the mean scores of practicing teachers with respect to age. Also, The Kruskal Wallis and Mann Whitney U test was used. ECCBS had a Behavioral, Developmental, Affective-Cognitive and Cognitive four-factor structure. The alpha and reliability coefficients coefficients were between .73-.90. T-test results revealed that practicing teachers adopted the three educational philosophies of developmental interaction, affective-cognitive and cognitive approach more than preservice teachers. Mann Whitney U test results revealed a significant difference in the affective-cognitive approach factor scores of teachers who were graduates of preschool education departments. It may be recommended that teacher education programs emphasize the necessity of beliefs, their role in education and in enabling preservice teachers to design more principled instruction. The findings of ECCBS showed consistency and applicability of the belief statements defining the four educational philosophies, and the scale emerged as a tool to determine the dominant educational philosophies of practicing and preservice teachers in early childhood education.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :