Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı1, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
481
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı yüksek eleştirel düşünme 'eğilimlerine sahip öğrencilerle düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip öğrenciler arasındaki akademik haşarı farkını incelemektir. Bu amaçla, (1) yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup ile düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasındaki genel akademik başarı farkı, (2) yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasındaki Matematik dersi akademik başarı farkı, (3) yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasındaki fen grubu (Fizik, Kimya ve Biyoloji) dersleri akademik başarı farkları, (4) yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasındaki dil grubu (Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce) dersleri akademik başarı farkları ve (5) yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasındaki sosyal grubu (Tarih ve Coğrafya) dersleri akademik başarı farkları incelenmiştir. Araştırma, seçkisiz yöntemle belirlenen 71 dokuzuncu sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Veriler, Akbıyık (2002) tarafından geliştirilen "Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği" ile toplanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık anlamındaki güvenirliği, Cronbach Alfa katsayısı ile 0.87'dir. Öğrenciler, Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği puanlarına göre alt ve üst gruplara ayrılmışlardır. Akademik başarının belirlenmesi için 1. Dönem karne notları kullanılmış, akademik başarı farklarının anlamlı olup olmadığı ilişkisiz örneklemler için t testi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonunda yüksek eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grupla düşük eleştirel düşünme eğilimlerine sahip grup arasında, genel akademik başarı, Matematik dersi akademik başarısı, fen grubu dersleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) akademik başarıları ve sosyal grubu dersleri (Tarih ve Coğrafya) akademik başarıları yönünden birinci grup lehine istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Dil grubu derslerinden Türk Dili ve Edebiyatı dersi akademik başarısı yönünden birinci grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farkın bulunmasına karşın gruplar arasındaki İngilizce dersi akademik başarısı farkı istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Özet İngilizce :

The purpose of this research was to study the difference between academic achievements of students who have high critical thinking dispositions and of students who have low critical thinking dispositions. To do that; ( 1 ) the difference between general academic achievements of students who have high critical thinking dispositions and of students who have low critical thinking dispositions, (2) the difference between Mathematics lesson academic achievements of students who have high critical thinking dispositions and of students who have low critical thinking dispositions (3) the difference between science group (Physics, Chemistry, and Biology) lessons academic achievements of students who have high critical thinking dispositions and of students who have low critical thinking dispositions, (4) the difference between language group (between Turkish Literature and English) lessons' academic achievements of students who have high critical thinking dispositions and of students who have low critical thinking dispositions, and (5) the difference between social group (History and Geography) lessons academic achievements of students who have high critical thinking dispositions and of students who have low critical thinking dispositions were examined. Research was conducted with 71 ninth grade students who were selected randomly. Data was collected through "Critical Thinking Dispositions Inventory" which was developed by Akbıyık (2002). Reliability of the inventory was obtained by Cronbach Alpha coefficient as 0.87. Fall Semester GPAs of the students were used to determine academic achievement. Students were grouped by their Critical Thinking Dispositions Inventory scores. Students who have high critical thinking dispositions were included in first group and students who have low critical thinking dispositions were included in second group. t-Testsfor independent samples were used to assess differences of academic achievements between two groups. A significant difference was found between two groups in favor of the first group in terms of general achievement, Mathematics, science group (Physics, Chemistry, and Biology), and social group (History and Geography) lessons academic achievements. A significant difference was also found between two groups in favor of first group in terms of Turkish Literature lesson's academic achievements. On the other hand, the difference of two groups' English lesson academic achievement scores was not found to be statistically meaningful.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :