Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Demokratik yurttaşlık eğitimi bağlamında okul öğrenci meclisleri

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Anadolu Öğretmen Lisesi2
Görüntülenme :
337
DOI :
Özet Türkçe :

Betimsel nitelikteki bu araştırmanın amacı, ortaöğretim kurumlarında uygulanan okul öğrenci meclislerinin etkililiğine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır İl Merkezindeki ortaöğretim kurumlarının 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi için okullar Genel, Anadolu ve Mesleki-teknik liseler olarak üç grupta toplanmış ve her okul türünden random yöntemiyle dörder okul olmak üzere 12 okul seçilmiştir. Araştırma kapsamında 1185 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler 20 maddelik Likert tipi bir ölçekle toplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.92, Kaiser–Meyer Olkin (KMO) değeri 0.94 ve Bartlett testi sonucu da 3690,402 (p<0.05) olarak hesaplanmıştır. Faktör analiz sonucunda Seçme-Seçilme, Demokratik Kültür, Katılım, Saygı ve İletişim olarak adlandırılan beş faktör belirlenmiştir. Veriler cinsiyet ve okul türü değişkenine göre değerlendirilmiştir. Okul öğrenci meclisi uygulamalarının öğrencilerde seçme-seçilmenin önemini kavramalarına katkıda bulunduğu, onların karar verme becerilerini geliştirdiği, okul ortamında sahip oldukları hakları öğrenme fırsatı verdiği belirlenmiştir. İletişim kurmada öğrenci görüşlerinin cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre değiştiği belirlenmiştir. Erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha fazla iletişim kurma şansı edinmektedirler. Meslek lisesi öğrencileri Anadolu ve Genel lise öğrencilerine göre iletişimi geliştirmede öğrenci meclislerini daha etkili bulmuşlardır.

Özet İngilizce :

The aim of this descriptive study is to determine high school students' perceptions of efficacy level of school student councils. The population of the study includes 11th grade high school students in Diyarbakır city center in 2008-2009 academic year. The sample includes 12 high schools chosen randomly. The schools were grouped as General, Anatolian and Vocational Technical High schools. There are four schools in each group. Data were collected by using a 20-item five-point Likert-style scale. Totally 1185 students were administered the scale. Cronbach alpha value of the scale was measured to be 0.92, Kaiser–Meyer Olkin (KMO) measure of sampling adequacy of the scale was measured to be 0.94 and Bartlett's test was calculated to be 3690,402 (p<0.05). There are five factors in the scale named electing and being elected, democratic culture, participation, respect and communication. Data were analyzed in terms of gender and school type variables. Anova, t test, KWH, MWU and LSD tests were used to analyze the data. Findings revealed that school student councils helped students realize importance of electing and being elected, developed their decision making skill and gave them opportunity of learning their rights in school. Students' views on building communication differed in terms of gender and school type variables. Male students could have the chance of building communication more than female students. Students of vocational high schools found school students more effective than the students of general and Anatolian high schools.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :