Cuefj LIST

306 27

CUFEJ VOL: 41 NO: 2 ALL ARTICLES

Öz CUFEJ VOL: 41 NO: 2 ALL ARTICLES
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Akkök, F. (1996). İlköğretimde sosyal becerilerin geliştirilmesi, Öğretmen El Kitabı, Ankara: MEBYayınları.

Akın, M. (1993). Farklı sosyo-ekonomik düzeylerdeki (Sed) ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin sosyalleşme düzeylerine yaratıcı dramanın etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Avcıoğlu, H. (2001). İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yaklaşımı ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Avcıoğlu, H. (2003). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeği (4-6 yas) geçerlilik, güvenirlik çalışması. Yayınlanmamış araştırma.

Avcıoğlu, H. (2005). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi. Ankara: Kök Yayıncılık.

Bacanlı, H. (1999). Sosyal beceri eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Beales, J. N. Ve Zemel, B. (1990). The effects of high school drama on social maturity. School Counselor, 38, (1), 46-51.

Cartledge, G. & Milburn, J., F. (1983). Social skills assessment and teaching in the schools, In T.R.Kratovhwili (Ed.), Advances in school psychology (pp.175-235). London Lawrene.

Countery, R. (1995). Drama and feeling: an aesthetic theory. Montreal, Canada: McGill- Queen’s University Press.

Çetin, F., Bilbay, A. ve Kaymak, D. (2002). Araştırmadan uygulamaya çocuklarda sosyal beceriler grup eğitimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Çoban Çalışkan, E. (2007). Sosyal beceri sorunu olan öğrenciler ve annelerine uygulanan yaratıcı drama etkinlikleri programının öğrencilerin sosyal beceri düzeylerinin gelişimi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ekinci Vural, D. (2006). Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Freeman, G., D. (2000). Effects of creative drama activities on third and fourth grade children. Unpublished docrate thesis. University of Mississippi.

Genç, H. N. (2003). Eğitimde yaratıcı dramanın alımlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 196-205.

Gresham, F. & Elliott, S.N. (1990). Social skills rating system manual. Circle Pines, MN: American Guidance Sevice.

Gülay, H. ve Akman, B. (2009). Okul öncesi dönemde sosyal beceriler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

İpek, A. (1998). Eğitimde dramanın zihinsel engelli çocukların sosyal gelişimleri üzerinde etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Jendky, M., F. (1981). Creative drama improvision and theatre. In N. McCaslin (Ed.) Children and drama (pp.15-28). New York: Longman.

Kara, Y. ve Çam, F. (2007). Yaratıcı drama yönteminin sosyal becerilerin kazandırılmasına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 144-155.

Kocayörük, A. (2000). İlköğretim öğrencilerinin sosyal becerilerini geliştirmede dramanın etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Landy, R. J. (1982). Handbook of educational drama and theatre. London: Greenwood Pres.

Metin, G.G. (1999). Dramanın 5-6 yas çocuklarının sosyal-duygusal gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Mcclelland, M., M. & Morrison, F. J. (2002). The emergence of learning-related social skills in preschool children. Early Childhood Research Qarterly, 18, 206-224.

San, İ. (2002). Eğitimde yaratıcı drama, yaratıcı drama, 1985–1995, yazılar. Ankara: Naturel Yayıncılık.

Siks G., B. (1983). Drama with children. New York: Harper & Row.

Stenberg, P. (1998). Theatre for conflict resolution:ın the classroom and beyond. Portsmouth, New Hampshire: Heinemann.

Oral, G. (2002). İlköğretimde öğrencilerin sosyal katılımını özendirmeye yönelik bir program.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 19(2), 30–44.

Önder, A. (2007). Yaşayarak öğrenme için yaratıcı drama. İstanbul: Epsilon Yayınları.

Özdemir, L. (2003). Yaratıcı drama dersinin duygusal zeka gelişimine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.

Porath, M. (2003). Social understanding in the first year of school. Early Childhood Research Quarterly, 18 (4), 468-484.

Powless, D., L. & Elliott S., N. (1993). Assessment of social skills of native american preschoolers: teachers’ and parents’ ratings. Journal of School Psychology, 31,293- 307.

Unutkan, Ö., P. (1998). 5-6 yas grubu aile katılımlı sosyalleşme programı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Uşaklı, H. (2006). Drama temelli grup rehberliğinin ilköğretim V. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkileri, atılganlık düzeyleri ve benlik saygısına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Uysal, M. (1996). Anaokuluna giden 5-6 yas grubu çocuklarda yaratıcı drama çalışmalarının sosyal gelişim alanına etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Uzamaz, F. (2000). Sosyal beceri eğitiminin ergenlerin kişilerarası ilişki düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Yassa, N., A. (1999). High school involvement in creative drama. Research In Drama Education, 4, (1), 37-49.

Yukay, M. (2003). İlköğretim üçüncü sınıf öğrencilerine yönelik sosyal beceri programının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yüksel, G. (1999). Sosyal beceri eğitiminin üniversite öğrencilerinin sosyal beceri düzeyine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Burton, L.H. (1989). Musical Understanding Through Creative Movement. In B. Andress (Ed.). Promising practices: Preschool Music Education. Reston,VA: Music Educators National Conference (97-104).

Boydak, A. (2001). Learning Styles, Beyaz Publications, Istanbul.

Camp, W. M. (1992). Teaching Piano, Synthesis of Mind, Ear and Body, Alfred Music Publishing (9).

Gasımova, T. (2010).Piyano Öğrenme ve Öğretme Teknikleri [Piano Learning and Teaching Techniques - Techniques of Artistic Expression]. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi/Journal of Fine Arts Institute Number 25, (100).

Gökbudak, S. Ç., Tutun İ. T. (2005). Piyano Eğitiminde Bilek Kullanımının Önemi [The Importance of Using the Wrist in Piano Education]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi /Selçuk University Journal of Social Sciences Institution, Number:14 (289-299)

Gültek, B. Piyano Pedagojisinin Temel Özellikleri [The Main Features of Piano Pedagogy]. http://www.hayalsahnesi.com.tr/icerikler.php?id=265. Access date: 04.06.2012

Jordan, M, B. (2005) Practical Piano Pedagogy, The Definitive Text For Piano Teachers and Pedadogy Students, Alferd Music Publishing (13-14)

M.E.B. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Psikomotor Gelişim. [Child Development and Education Psychomotor Development]. M.E.B Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi /Ministry of National Education Project in Strengthening Professional Education and Teaching System. Ankara (7)

Okul Öncesi Dönem Bedensel ve Motor Gelişim [Preschool Physical and Motor Development] http://egitimevim.blogcu.com/okul-oncesi-donem-bedenselvemotorgelisim/4872407

(Access Date: 08.06.2012)

Onuray, H. (1998). 6-8 Yaş Çocukları İçin Piyano Başlangıç Aşamasında Öğrenmeyi Hızlandırıcı ve Pekiştirici Görsel Egzersizler.[Accelerating and Reinforcing Visual Exercises in Learning for 6 and 8 Year Old Children at the Beginning Stage of the Piano]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Unpublished Postgraduate Thesis).Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü /Gazi University Sciences Institution.

Otacıoğlu, S.G. (2008). Preschool Child Centered Learning and Music Strategies. Electronic Journal of Social Sciences,C.7 P.23 ISSN:1304-0278 (157-171)

Ömür, Ö. (2004). Individual Piano Teacher Education Success. S.D.Ü. Burdur Education Faculty, 5(8), 96-101.

Watermann, F. (1983). On Piano Teaching and Performing. Faber Music L.t.d. 14

PRESERVICE SCIENCE TEACHERS’ OPINIONS AND

ETHICAL PERCEPTIONS IN RELATION TO CLONING STUDIES

Hikmet SÜRMELİ*a Fatma ŞAHİNb

aMersin University, Faculty of Education, Department of Science Education, Mersin/TURKEY bMarmara University, Ataturk Faculty of Education, Department of Science Education, Istanbul/TURKEY

Cloning is a reproductive method that raises many important ethical questions. As our future science teachers, preservice science teachers will experience with cloning technologies in their lessons and also part of the society, many of them may become decision makers related these issues. Therefore preservice science teachers need have scientific literacy about cloning studies and also they need to be able to evaluate critically the potential benefits, risks and ethical implications of these technologies.

Arda, B. (2004) Ethical respects of biotechnology and the case of Turkey. Journal of Biotechnology and Law, 1, 210-214.

Balas, A.K. & Hariharan, J. (1998). Cloning: What are their attitudes? A report on the general attitudes of a sample of Midwestern Citizens. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST). San Diego, CA.

Beauchamp, T.L., Kahn, J.P. (2008). Ethical theory and bioethics. In T.L.Beauchamp, L.Walters, J.P. Kahn, A.C. Mastroianni (Ed), Contemporary issues in bioethics (pp.1- 32).Thomson Wadsworth Seventh edition.

Cajas, F. (1999). Public understanding of science: using technology to enhance school science in everyday life. International Journal of Science Education, 21(7), 765-773.

Chabalengula, V.M., Mumba, F., Chitiyo, J. (2011). Elementary education preservice teachers’ understanding of biotechnology and its related processes. Biochemistry and Molecular Biology Education, 39(4), 321-325.

Concannon, J.P., Siegel, M.A., Halverson, K., Freyermuth, S. (2010). College students’ conceptions of stem cell research and cloning. Journal of Science Education and Technology, 19(2), 177-186.

Costa, E.F., Dınız, N. M., Siqueira, J.E. (2006). The cloning of human beings: Ethical and legal issues. Journal of Medical Ethics, 14, 72-76.

Dawson, V. (2001) Addressing controversial issues in secondary school science. Australian Science Teachers’ Journal, 47(4), 38-44.

Dawson, V. (2007). An exploration of high school (12-17 year old) students’ understanding of, and attitudes toward biotechnology process. Research in Science Education, 37(1), 59- 73.

Dawson, V., Taylor, P. (2000). Do adolescents' bioethical decisions differ from those of experts? Journal of Biological Education 34(4): 184-188.

Dawson, V. & Taylor, P. (1997) The inclusion of bioethics education in biotechnology courses. Eubious Journal of Asian and International Bioethics, 7, 171-175

Dawson, V., Schibeci, R. (2003). Western Australian high school students' attitudes towards biotechnology process. Journal of Biological Education, 38(1): 7-12.

Driver, R., Newton, P., & Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84, 287-312.

Dybas, C. L. (2003). Bioethics in a changing world: Report from AIBS's 54th Annual Meeting. Bioscience 53(9): 798-802.

Gunter, B., Kinderlerer, J., Beyleveld, D. (1998). Teenagers and biotechnology: A survey of understanding and opinion in Britain. Studies in Science Education, 32, 81-112.

Jimenez-Aleixandre, M.P., Rodriguez, A.B., & Duschl, R.A. (2000). Doing the lesson or doing science: Argument in high school genetics. Science Education, 84, 757-792.

Kolsto, S. D. (2001). To trust or not to trust - pupils' way of judging information in a socio- scientific issue. International Journal of Science Education, 29(9), 877-901.

Macer, D. (2004). Bioethics education for informed citizens across cultures. School Science Review, 86(315), 83-86.

Macer, D. Why bioethics is needed and what bioethics is needed: Results of IUBS member survey. Eubios Ethics Institute.

Retrieved from http://www.biol.tsukuba.ac.jp/~macer/index.html (accessed September 2008)

Mascazine, J.R., Titterington, L., Khalof, A.K. (1998). Cloning: What do they know? A report on the generel knowledge of a sample of Midwestern Citizens. Paper presented at the annual meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST). San Diego, CA.

Pedretti, E. (1999) Decision making and STS education: exploring scientific knowledge and social responsibility in schools and science centers through an issues-based approach. School Science and Mathematics, 99(4), 174-181

Pedretti, E., & Hodson, D. (1995) From rhetoric to action: Implementing STS education through action research. Journal of Research in Science Teaching, 32, 463-485.

Reiss, M. & Straughan, R. (1996). Public understanding of genetic engineering. What can education do? Improving nature? The science and ethics of genetic engineering. Cambridre, UK: Cambridge University Press.

Russo, M.T., Sunal, C.D., Sunal, D. (2004) Teaching Bioethics. Science Activities, 41(3), 5-12. Sadler, T. D. & Zeidler, D.L. (2003) Weighing in on Genetic Engineering and Morality: Students reveal their ideas, expectations, and reservations. Paper Presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. Philadelphia, PA.

Sadler, T. D. (2004) Moral sensitivity and its cotribution to the resolution of socio-scientific issues. Journal of Moral Education, 33(3), 339-358

Teacher Guide: The Bioethics of Human Cloning. Genetic Science Learning Centre. Retrieved from http://gslc.genetics.utah.edu (Accessed May 2007)

Topcu, M.S., Yılmaz-Tuzun, O., Sadler, T.D. (2011). Turkish preservice science teachers’ informal reasoning regarding socioscientific issues and the factors influencing their informal reasoning. Journal of Science Teacher Education, 22(4), 313-332.

Zohar, A. & Nemet, F. (2002). Fostering students’ knowledge and argumentation skills through dilemmas in human genetics. Journal of Research in Science Teaching, 39, 35-62. APPENDIX

Atkin, J. M., Black, P. & Coffey, J. (2001). Classroom assessment and the national science education standards. Washington, DC: National Academies Press.

Bahar, M., Nartgün, Z. , Durmuş, S. & Bıçak, B. (2006). Geleneksel ve alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA.

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bahçeci, D. & M., Kuru (2008). Portfolyo değerlendirmenin üniversite öğrencilerinin öz- yeterlik algısı ve yaşam becerileri üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 97-111.

Baki, A. & Birgin, O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyası uygulaması. V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı II (pp. 913-920). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi. Baki, A. & Birgin, O. (2004). Alternatif değerlendirme aracı olarak bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyası uygulamasından yansımalar: Bir özel durum çalışması. The Turkısh Onlıne Journal Of Educatıonal Technology, 3(3), Article 11, . Retrieved March 1, 2009 from http://www.tojet.net/articles/3311.htm

Bedir, A., Polat, M. & Sakacı, T. (2009). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersine ait bir uygulama çalışması: Portfolyo. C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 45-58.

Bekiroğlu, F. (2008). Performansa dayalı ölçümler: Teori ve uygulama. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1(5), 113-131.

Benson, R. T. & Smith, L. J. (1998). Portfolios in first grade: Four teachers learn to use alternative assessment. Early Childhood Education Journal, 25(3),173-180.

Birgin, O. (2008). Alternatif bir değerlendirme yöntemi olarak portfolyo değerlendirme uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-24.

Bryant, D. D. (2001). The perception of secondary mathematics teachers in christian schools on the effectiveness of alternative assessment on academic achievement. Master Thesis, University of Memphis, Memphis.

Cathcart, W. G., Pothier, Y. M. , Vance, J. H. & Bezuk, N. S. (2006). Learning Mathematics in Elementary and Middle Schools (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Merrill Prentice Hall.

Cooney, T. J. , Sanchez, W. B. & Ice, N. F. (2001). Interpreting teachers ‘movement toward reform in mathematics. The Mathematics Educator, 11(1), 10-14.

Darling, L. F. (2001). Portfolio as practice: The narratives of emerging teachers. Teaching and Teacher Education, 17(1), 107-121.

Deveci, H., Ersoy, A. F. & Ersoy, A. (2006). Öğretmen eğitiminde portfolyo değerlendirmenin kullanımına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(1), 161-199.

Dominguez Carmino, G. (2004). Designing an assessment tool to describe students’ mathematics knowledge. PhD Dissertation, Purdiee University, West Lafayette, Indiana, USA.

Eisner, E. W. (1999). The uses and limits of performance assessment. Phi Delta Kappan, English N. B. & Keshavarz M. H. (2002). Assessment of achievement through portfolios and teacher-made tests. Educational Research, 44 (3), 279-288.

Erdoğan, T. (2006). Yabancı dil öğretiminde portfolyoya dayalı değerlendirmenin öğrenci başarısı ve derse yönelik tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Ersoy, A. F. (2006). Öğretmen adaylarının gelişim dosyasına dayalı değerlendirmeye ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 5(1), 85-95.

Funk, M. L. (2005). The use of electronic portfolios within teacher education programs at Renaissance Group member intuitions. Unpublished doctoral dissertation, Capella University, (ID: 862929411).

Green, K. & Emerson, A. (2008). Reorganizing freshman business mathematics II: Authentic assessment in mathematics through professional memos. Teaching Mathematics and Its Applications, 27(2), 66–80.

Güngör, S. (2005). Ortaöğretim geometri dersi üçgenler konusunda oluşturmacı (constructıvısm ) yaklaşıma dayalı elle yapılan materyaller ve portfolyo (portfolıo) hazırlamanın öğrenciler üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Heddens, J. W. & Speer, W. R. (2006). Today’s Mathematics: Concepts, Methods and Instructional Activities (11th Ed.), Hoboken NJ: John Wiley and Sons, Inc.

Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14-36.

Kabaş, O. (2007). Portfolyo değerlendirme yönteminin ilköğretim birinci kademede uygulanma düzeyi (Sakarya örneği). Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kazu, H. & Yorulmaz, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin portfolyolara ilişkin görüşleri ve uygulamaları. In E. Erginer (Ed.), XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Cilt 1 (pp. 382-386). Ankara: Detay Yayıncılık.

Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde öğrencilerin gelişimini değerlendirmek için portfolyo kullanımı üzerine bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 167-176.

Krulick, S. , Rudnick, J. & Milou, E. (2003). Teaching Mathematics in the Middle School. Newyork: Pearson Education.

Kulm, G. (1993). A theory of classroom assessment and teacher practice in mathematics. Retrieved

http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/29/a6/ c6.pdf March 2, 2006

from Kulm, G. (1994). Mathematics assessment: What works in the classroom. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Laverie, D. A. (2002). Improving teaching through improving evaluation: A guide to course portfolios. Journal of Marketing Education, 24, 104-113.

Long, V. (2001). The myth of objectivity in mathematics assessment. Mathematics Teacher, 94(1), 31-37.

Maxwell V. L. & Lassak, M. B. (2008). An experiment in using portfo in the middle school. Mathematics Teaching in The Middle School, 13(7), 404-409.

McMillian, J. H. (2004). Classroom assessment: Principles and practice for effective instruction. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.

Morgil, İ., Cingör, N., Erökten, S., Yavuz, S. & Oskay, Ö. Ö. (2004). Bilgisayar destekli kimya eğitiminde portfolyo çalışmaları. Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2). Retrieved May 21, 2010 from http://www.tojet.net/articles/3215.htm.

Moya, S., S. & O’ Malley, M. (1994). A portfolio assessment model for ESL. The Journal of Issues of Language Minority Students. 13(13), 13-36.

Myers, S. (2008). Authentic assessment. Research Starters Education: Authentic Assessment, 1(1),1-12.

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e0h&AN=27577900&site=eho st-live January 12, 2008

from NCTM (1995). Assessment standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Ocak, G. (2006). Ürün seçki dosyaları hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi (Erzurum il örneği). Milli Eğitim Dergisi, 170 (35), 217-230.

Oğuz, A. (2008). Sınıf öğretmeliği öğrencilerinin gelişim dosyası, başarı testi ve tutum puanları arasındaki ilişki. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21. . Retrieved July 11, 2009 from http://sbe.dpu.edu.tr/21/4-aytunga.pdf

Özbaykuş, P. (2008). İlkögretim 6. sinif matematik dersinde “sayılardan olasılığa yansımalar” ünitesindeki portfolyo çalışmaları hakkında öğretmen ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Pandey, T. & Smith, T. R. (1991). A Sampler Of Mathematics Assessment. (Eric Ed: 341 553). Retrieved March 30, 2006 from www.eric.com

Parlakyıldız, B. (2008). Portfolyoya dayalı değerlendirmenin üniversite öğrencilerinin akademik başarılarına ve bilişsel yaşam becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Payne, J. N. (1994). Mathematics for the young child (2nd Ed.). Reston, Virginia: National Council of Teachers of Mathematics.

Punch, K. P. (2005). Sosyal araştırmalara giriş nicel ve nitel yaklaşımlar (D. Bayrak, H. B. Arslan & Z. Akyüz, Çev.). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Santos, L. (2007). The portfolio in teacher education. Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências,

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/msantos/CER.pdf Retrieved March 10, 2007

from Saracaloğlu, S., Özyılmaz Akamca, G., Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Türk Eğitim Bilimleri, 4(3), 241-260.

Segers, M., Gijbels, D. & Thurlings, M. (2008). The relationship between students’ perceptions of portfolio assessment practice and their approaches to learning. Educational Studies, 34(1),35-44.

Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 4–14.

Sırkıntı, A. (2007). İlköğretimde öğretmenlerin matematik dersinde alternatif değerlendirme tekniği olan ‘ürün seçki dosyası (portfolyo)’ hakkında görüşleri. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sivakumaran, T. (2005). Analysis of teacher candidates’ and faculty evaluationof the utility of a single digital portfolio system. Doctoral Dissertation, The University of Tennessee, 2005, ProQuest Dissertations and Theses, (ProQuest document ID: 953995161)

Slater, T. F., Ryan, J. M. & Samson, S. L. (1997). Impact and dynamics of portfolio assessment and traditional assessment in a college physics course. Journal of research in science teaching, 34(3), 255–271.

Sheffield, L. J. & Cruikshank, D. E. (2000). Teaching and Learning Elementary and Middle School Mathematics. New York: John Wiley and Sons.

Stecher, B. (1998). The local benefits and burdens of large scale portfolio assessment. Assessment in Education: Principles, Policy &Practice, 5(3), 335–351.

Stecher, B. M. & Hamilton, E. G. (1994). Portfolio assessment in Vermont, 1992-1993: The teacher perspective on implementation and impact. Annual Meeting of The National Council on Measurement in Education, New Orleans, LA.

Stiggins, R. J. (1999). Assessment, student confidence, and school success. Phi Delta Kappan, Stiggins, R. J. (2002). Assessment crisis: the absence of assessment for learning. Phi Delta Kappan, 83(10), 758-765.

Taşdemir, M., Taşdemir A. & Yıldırım, K. (2009). İşbirlikli öğrenme sürecinde kullanılan portfolyo değerlendirmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5 (1), 53-66.

Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. (4. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Webb, D. C. (1992). Assessment of student’ knowledge of mathematics: Steps toward a theory. D. A. Grouws (Ed.). Handbook Of Research on Mathematics Teaching and Learning (pp.661-683). New York: Macmillan Library.

Weigold, J. K. (1999). Self-concept and attitude towards tradional or alternative assessments: An exploration of gender differences in mathematics and science. Master Thesis, Eastern Michigan University Ypsilanti, Michigan.

Wiggins, G. P. (1989a). Teaching to the (authentic) test. Educational Leadership, 46(7), 141- 147.

Wortham, S. C. (2005). Assessment in early childhood education. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

Yıldırım A. & Şimşek H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.

Zou, M. (2002). Organizing instructional practice around the assessment portfolio: The gains and losses. ED: 469. Retrieved March 17, 2004 from http:// www.eric.ed.gov.