Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Akademik personelin çevre sorunları ve çevre eğitimine yönelik duygu, düşünce ve davranışlarının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
KTU, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Eğitimi ABD1, KTU, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Biyoloji Eğitimi ABD2
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, akademik personelin çevre sorunları ve çevre eğitimi ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarına yönelik görüşlerini ve bu görüşlerin doğal ortamdaki yansımalarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Özel Durum Çalışması (Case Study) yöntemi kullanılmıştır. Özel durum çalışmasının bir ön çalışması olarak, ilk aşamada akademik personelin çevre sorunları ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlarını belirlemek amacıyla bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Bu tutum ölçeği farklı statüdeki toplam 83 akademik personele uygulanmıştır. İkinci aşamada ise tutum ölçeğinin analizinden çıkan sonuçlar puanlandırılarak, puanlar düşük, orta ve yüksek şeklinde gruplandırılmıştır. Her bir gruptan birer katılımcı belirlenerek, bu katılımcılarla yarı yapılandırılmış mülakat çalışması gerçekleştirilmiş ve çalışma süreci boyunca görüşlerine başvurulan katılımcılar gözlenerek alan notları tutulmuştur. Çalışmada kullanılan tutum ölçeğinin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,73 olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonunda, akademik personelin duygu ve düşüncelerini davranışlarına yansıtmakta zorlandığı görülmüştür. Akademik personel, çevre sorunlarının disiplinler arası bir çözüm yoluyla önlenebileceğini ileri sürerken, çevre eğitiminde yaşanan sorunları ise sistem, yöntem ve destek sorunu olarak ifade etmişlerdir.

Özet İngilizce :

This study aims at characterizing academic staff's feelings, perceptions and behaviors regarding environmental issues and environmental training as well as defining the reflections emerging as a result of these perceptions. A case study has been conducted to achieve the aforementioned aim. Prior to the case study, a scale measuring the academic staff's perceptions, feelings and behaviors was administered at the beginning of the study. This attitude scale was applied to 83 academic staff of different positions. In the second phase, the results obtained from the attitude scale were categorized into three groups: namely, high, average and low points. Defining a participant from each group, the researcher carried out a semi-structured interview, and observations from the participants, whose ideas, beliefs and attitudes were referred, were recorded. The Cronbach Alpha was found to be 0,73, indicating a high internal consistency. The study revealed that the academic staff find it difficult to put their feelings and ideas into practice. Although most participants maintained that environmental problems could be solved through interdisciplinary action, the problems faced in environmental training were reported to be more of the problems of system, method and support.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :