6. Sınıf Hücre Konusuna İlişkin Başarı Testi Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Bu çalışmada Fen Bilimleri dersi kapsamında 6. Sınıf “Vücudumuzdaki Sistemler” ünitesine ait “Hücre” konusuna yönelik geçerli ve güvenilir bir başarı testinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.  Başarı testi, 6. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programında yer alan hücre konusuna ait kazanımlar dikkate alınarak 25 madde çoktan seçmeli test olarak hazırlanmıştır. Testin pilot çalışması, 2017-2018 eğitim öğretim yılında 6. Sınıfında öğrenim gören 62 öğrenci ile yapılmıştır. Hazırlanan test maddelerinin anlaşılabilirliği, bilimsel bilgilerle tutarlılığı fen bilgisi eğitimi alanında çeşitli uzmanların görüşleri alınarak düzenlenmiştir. Öğrencilerin başarı testinde bulunan maddelere verdikleri cevaplara göre madde analizi yapılmış ve böylece her bir maddeye ilişkin ayırt edicilik ve güçlük indeksleri hesaplanmıştır. Madde analizi yapıldıktan sonra 3 madde testten çıkartılmış ve 22 sorudan oluşan Hücre Başarı Testi (HBT) elde edilmiştir. HBT’nin ortalama madde güçlüğü 0.652, ortalama madde ayırt ediciliği ise 0.507 olarak hesaplanmıştır. 

Developing Achievement Test on Cell Subject for 6th Grade: A Validity and Reliability Study

In this study, it is aimed to develop a valid and reliable achievement test for the subject of “Cell” belonging to the 6th grade “Systems in our Body” unit within the scope of Science course. The achievement test was prepared as a 25-item multiple-choice test, considering the cell-related objectives in the 6th grade Science curriculum. The pilot study of the test was carried out with 62 students attending 6th grade in 2017-2018 academic year. The comprehensibility and the consistency with the scientific knowledge of the test items were prepared by the opinions of various experts in the field of science education. The item analysis was performed according to the answers of the students in the achievement test, and the discriminant and difficulty indexes were calculated for each item. After the item analysis, 3 items were excluded from the test and a Cell Achievement Test (CAT) consisting of 22 questions was obtained. The mean item difficulty of CAT was 0.652 and the mean discrimination index was 0.507.

Kaynakça

Ağgül Yalçın, F. & Bayrakçeken, S. (2010). 5E öğrenme modelinin fen bilgisi öğretmen adaylarının asit-baz konusu başarılarına etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.

Akbulut, H.H., (2010). Sıvıların kaldırma kuvveti ve yüzme kavramlarına yönelik probleme dayalı öğrenme uygulaması ve değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Akbulut, H. İ. & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.

Aksoy, M. (2010). Ortaöğretim kimya dersindeki çözünürlük konusunun kavram haritaları ile öğretilmesinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Atılgan, H. (Ed.) (2009). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Atılgan, H. (Ed.) (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ayvacı, H. Ş. & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (1), 87-103.

Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması [Measurement in education and psychology: Classical test theory and application]. Ankara: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yayınları.

Çakır, M. & Aldemir B. (2011). İki aşamalı genetik kavramlar tanı testi geliştirme ve geçerlik çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 335-353.

Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1-17.

Demir, N., Kızılay, E. & Bektaş, O. (2016). 7. Sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10 (1), 209-237.

Erkuş, A. (2006). Sınıf öğretmenleri için ölçme ve değerlendirme kavramlar ve uygulamalar, Ankara: Ekinoks Yayınları.

Fidan, E. (2013). İlkokul öğrencileri için matematik dersi sayılar öğrenme alanında başarı testi geliştirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi.

Gömleksiz, M.& Erkan, S. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Gönen, S., Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (I), 40-57.

Güler, N. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Güler, N. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Güven, E. (2013). Çevre sorunları başarı testinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 114-127.

İdin, Ş. & Aydoğdu, C. (2016). Kuvvet ve hareket ünitesi başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Eğitim, bilim ve teknoloji araştırmaları Dergisi, 1(1), 14-33.

Karip, E. (Ed.) (2012). Ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi (5. Baskı).

Karamustafaoğlu, S. & Tutar, M. (2016). 6. Sınıf dünyamız, ay ve yaşam kaynağımız güneş ünitesine yönelik bir başarı testi geliştirme. Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışı, (303- 320).Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.), Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Kıngır, S. (2011). Using the science writing heuristic approach to promote student understanding in chemical changes and mixtures. Doktora tezi, ODTÜ, Ankara.

Kızılcık, H. Ş. & Tan, M. (2011). İtme ve momentum konusunda çoktan seçmeli bir test geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 185-198.

Kiziroğlu, İ. (1988). Günümüzde biyoloji dersi ve amaçları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 243-250.

Klufa, J. (2015). Multiple Choice Question Tests –Advantages and Disadvantages. Retrieved from http://www.inase.org/library/2015/zakynthos/bypaper/EDU/EDU-07.pdf

Narlı, S. & Başer, N. (2008). "Küme, Bağıntı, Fonksiyon" Konularında Bir Başarı Testi Geliştirme ve Bu başarı testi İle Üniversite Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencileirnin Bu Konulardak Hazırbulunuşluklarını Betimleme Üzerine Nicel Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 147-158

Özçelik, D.A. (1998). Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Özçelik, D. A. (2011). Ölçme ve Değerlendirme (4. Baskı).Ankara: Pegem Akademi.

Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’ Ünitesi İle İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 416-445.

Saylan Kırmızıgül, A. & Kaya, H. (2019). ‘Aynalarda Yansıma ve Işığın Soğrulması’ Konusunda Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanmış Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 12 (82), 474 – 493.

Singh, C. ve Rosengrant, D. (2003). Multiple-Choice Test of Energy and Momentum Concepts. American Journal of Physics, 71(6), 607-617.

Sontay, G. ve Karamustafaoğlu, S. (2017) 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi "Yer Kabuğunun Gizemi" Ünitesine Yönelik Başarı Testi Geliştirme. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(1), 62-86.

Sözen, M., & Bolat, M. (2016). Developing an Achievement Test for the Subject of Sound in Science Education. Journal of Education and Learning, 5(2), 149.

Şahin, Z. & Keşan, C. (2017). Bir başarı testi geliştirme çalışması: beşinci sınıf öğrencilerinin geometri kazanımlarını ölçmeye yönelik bir başarı testi geçerlik ve güvenirliğin araştırılması. Internatıonal Journal of New Trends In Arts, Sports & Scıence Educatıon (Ijtase), 6 (3), 47-57.

Şen, H. C. & Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (I), 1-39.

Tekin, H. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (20. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi.

Temizkan, M. & Sallabaş, M. (2015). Okuduğunu anlama becerisinin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli testlerle açık uçlu yazılı yoklamaların karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (30), 207-220.

Tosun, C. & Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 499-522.

6049 2835

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi

Özge UYGUNGÜL YILMAZ, Özlem KAF

Anasınıfına Devam Eden Beş-Altı Yaş Grubu Çocukların Oyunlarının İçeriklerine İlişkin Betimsel Bir İnceleme

Pınar AKSOY

İngilizce ve Türkçe Dillerinde Yazılmış Yüksek Lisans Tez Özlerinde Kullanılan Çerçeve Belirleyicileri

Serap ATASEVER BELLİ

5E Öğrenme Modelinin Fen Bilimleri Derslerinde Kullanımının Akademik Başarı ve Derse Yönelik Tutuma Etkisine İlişkin: Meta Analiz Çalışması

Nevin KOZCU ÇAKIR, Gökhan GÜVEN

Okul Psikolojik Danışmanlarının İkincil Travmatik Stres ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki

Ayşegül ERÇEVİK

Otizm Spektrum Bozukluğu’na Yönelik Uzaktan Koçluk Uygulamalarının İncelenmesi

Mine KİZİR

Matematik Başarısı Düşük Bir Öğrenciye Temel Çarpma İşlemlerine Akıcılık Kazandırmaya Keşfet-Kopyala-Karşılatır Tekniğinin Etkisi

Serpil ALPTEKİN

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Performans Değerlendirme Yaklaşımından Beklentileri ve Performansın Önündeki Engellere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Karma Yöntem Araştırması

Gürol YOKUŞ, Tuğba YANPAR YELKEN

Bir Büyük Britanya Üniversitesinin Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Yüksek Lisans Programı Uluslararası Öğrencilerinin Öğretmen Kimlikleri

Ammar TEKİN

Ergenlerin Akademik Erteleme Davranışlarını Açıklamada İnternet Bağımlığı ve Temel Psikolojik İhtiyaçların Rolü

Sermin CAN, Şerife Gonca ZEREN