2016 LYS ve YGS FİZİK SORULARININ BLOOM TAKSONOMİSİ ve ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN KAZANIMLAR AÇISINDAN ANALİZİ

Öz 2016 yılında yapılan LYS ve YGS sınavlarında yer alan fizik sorularının Bloom Taksonomisine ve öğretim programında yer alan kazanımlar açısından incelenmesi amacıyla yürütülen bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini 13 Mart 2016 tarihinde yapılan YGS Fen Bilimleri testinde yer alan Fizik soruları ile 25 Haziran 2016 tarihinde yapılan LYS-2 Fizik testindeki Fizik soruları oluşturmaktadır. Soruların analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada YGS ve LYS’de sorulan Fizik sorularının Talim ve Terbiye Kurulu tarafından kabul edilen Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim programın (26/08/2011 tarih ve 130 sayılı kurul kararı ile öğretim programındaki değişiklikler) ile İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim programlarındaki yer alan kazanımlara göre incelenmiştir. İkinci aşamada ise Fizik sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde edilen veriler tablolar haline sunulmuş ve frekans değerleri ile birlikte betimlenmiştir. İncelenen YGS Fen Bilimleri testinde yer alan Fizik sorularına bakıldığında 5 sorunun 9. Sınıf Fizik öğretim programında yer alan kazanımlara yönelik sorulduğu görülmektedir. Kalan sekiz sorunun 6 tanesi ilköğretim (6,7,8) kazanımlardan geri kalan 2 sorununda  10.  ve 11. Sınıf Fizik programındaki kazanımlardan çıkmıştır. YGS’da tüm adayların ortak konulardan sorumlu olmalarına rağmen 10. ve 11. Sınıflardan soruların gelmesi, bu soruların ancak seçmeli fizik dersini alan öğrenciler tarafından çözülebileceğini göstermektedir.

Kaynakça

Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13- 25.

Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation and the improvement of educaiton, Studies in Educaitonal Evaluation, 31, 102-113.

Baki, A. ve Köğce, D. (2009). Farklı türdeki liselerin matematik sınavlarında sorulan soruların Bloom taksonomine göre karşılaştırılması, Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 557-574.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş Üçüncü Baskı, s. 76- 112). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çepni, S., Ayvacı, H. Ş. ve Keleş, E. (2001). Okullarda ve lise giriş sınavlarında sorulan fen bilgisi sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler, 144-150.

Çoban, A. (2001). Fen bilgisi dersinin ilköğretim programları ve liselere giriş sınavları açısından değerlendirilmesi, Maltepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiler, 50-66.

Demirel, Ö. (2009). Eğitimde Program Geliştirme (12. Baskı), Ankara: PEGEM Akademi.

Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.

Gündüz, Y. (2009). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf fen ve teknoloji sorularının ölçme araçlarına ve Bloom’un bilişsel alan taksonomisine göre analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Degisi, 4(2), 150-165.

Güven, S. (2008). Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim ders programlarının uygulanmasına ilişkin görüşleri, Milli Eğitim Dergisi, 177, 224-236.

Gökulu, A. (2015). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile TEOG sınavlarında sorulan fen ve teknoloji sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi, Route Educaitonal and Social Science Journal, 2(2), 434-446.

Karaman, İ., Salar, R., Dilber, R ve Turgut, Ü. (2014). YGS ve LYS sınavlarındaki fizik sorularının öğretim programı açısından ve Bloom taksonomisi bilişsel alan düzeyi açısından analizi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 309-315.

Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom‟s taxonomy: An overview, Theory Into Practice, 41(4), 212–218.

ÖSYM. (2016). Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, Ankara

Özel, R. (2010). Seviye belirleme sınavı sorularının fen bilimleri programları ile öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Sesli, A. T. (2007). Biyoloji öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırmalı analizi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Şahinel, S. (2002). Eleştirel Düşünme, Ankara: PEGEM Akademi.

Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş Bloom taksonomisine göre incelenmesi, TUBAV Bilim Dergisi, 4(4), 235-246.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.