Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzları

Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, kesitsel ve analitik türde bir araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 335 hemşirelik ve 152 sağlık yönetimi bölümü öğrencisinden oluşmuştur (n=487). Veriler, “Öğrenci Bilgi Formu”, “Kişilerarası Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği (KBÇÖ)” ve “Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçeği (SÖ-ÖTÖ)” ile toplanmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar genel toplam puan ortalaması 50.27±10.63 olup sürekli öfke tarzı puan ortalaması 21.77±5.80, öfke tarzı ölçeğinin “kontrol altına alınmış öfke” boyutunda 22.76±4.70,  “dışa vurulan öfke” boyutunda 16.78±4.58 ve “içte tutulan öfke” boyutunda 17.05±4.31 olarak saptanmıştır. İİBÇÖ ile SÖ-ÖTÖ arasında orta düzeyde ve pozitif yönde bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışma, öğrencilerin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalarının sürekli öfke-öfke ifade tarzları ile ilişkili olduğunu saptamıştır. Bu bulgular doğrultusunda, öğrencilerin bilişsel çarpıtmalarını ve öfke ile ilgili yaşadıkları sorunları çözmek için bilinçli farkındalık temelli bilişsel-davranışçı yaklaşımların uygulanması önerilmiştir.

Cognitive distortions about relationships and anger expression styles of university students

Purpose: The aim of this study was to assess cognitive distortions about relationships and anger management styles of university students. Materials and Methods: In this study, a cross-sectional and analytical design was used. The sample of the study consisted of 335 nursing and 152 health management students (n=487). Data were collected using a Student Demographic Form, Interpersonal Cognitive Distortions Scale (ICDS), and Trait Anger-Anger Expression Styles (TA-AES). Results: The study found that the students’ average total ICDS score was 50.27±10.63, and their mean sub-scale scores were 21.77±5.80 for trait anger, 22.76±4.70 for anger which was kept under control, 16.78±4.58 for expressed anger, and 17.05±4.31 for suppressed anger. It was determined that there was a positive, moderately strong correlation between the ICDS and the TA-AES.Conclusion: The present study has demonstrated that the students’ cognitive distortions about relationships are associated with their trait anger-anger expression styles. In the light of these findings, it is suggested that mindfulness-based cognitive-behavioral approaches should be implemented to solve the students’ cognitive disorders and anger-related problems. 

Kaynakça

Doğan O. Sağlık Bilimleri Alanında Davranış Bilimleri, Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları (No:76), 1999.

Addis J, Bernard ME. Marital adjustment and irrational beliefs. J Ration Emot Cogn Behav Ther. 2002;20:3-13.

Zhang LF. Cognitive distortions and autonomy among Chinese university students. Learn Individ Differ. 2008;18:279-284.

Demirtaş-Zorbaz S, Ulas Ö, Kepir-Savoly DD. University student’s relationship’s believes: sample of Turkey. Procedia Soc Behav Sci. 2015;185:495-499.

Filipovic S, Vukosavljevic-Gvozden T, Opacic G. Irrational beliefs, dysfunctional emotions and marital adjustment: a structural model. J Fam Issues. 2016;37:2333-2350.

Kuzucu Y, Tunçer İ, Aksu Ş. İlişkilerde bilişsel çarpıtmalar ve öz-kontrol ilişkisinde sürekli öfkenin aracılık rolü. Journal of Educational Sciences. 2015;6:48-56.

Ogai H. Cognitive distortions in interpersonal situation and stress responses of nursing students. J. Jpn. Acad. Nurs. Sci. 2013;33:21-28.

Kaya N, Kaya H, Yalçın-Atar N, Turan N, Eskimez Z, Palloş A, et al. Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin öfke ve yalnızlık özellikleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2012;9:18-26.

Saraç A, Hamamcı Z, Güçray S. Üniversite öğrencilerinin romantik ilişki doyumunun yordanması. Türk Psikolojik Rehberlik ve Danışma Dergisi. 2015;5:69-81.

Hamamcı Z, Büyüköztürk Ş. İlişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmalar ölçeği: ölçeğin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2003;2:107-111.

Spielberger CD, Johnson EH, Russell SF, Crane RJ, Jacobs GA, Worden TJ. The Experience And Expression Of Anger: Construction And Validation Of An Anger Expression Scale, In Anger And Hostility in Cardiovascular And Behavioral Disorders (Eds MA Chesney, RH Rosenman):5-30. New York, Hemisphere, 1985.

Özer AK. Sürekli öfke (SL-Öfke) ve öfke ifade tarzı (Öfke-Tarz) ölçekleri ön çalışması. Türk Psikoloji Dergisi. 1994;9:26-35.

Başbuğ S, Cesur G, Durak-Batıgün A. Algılanan ebeveynlik biçimi ve yetişkin ayrılma anksiyetesi: kişilerarası bilişsel çarpıtmaların aracı rolü. Turk Psikiyatri Derg. 2017;28:255-67.

Köydemir S, Demir A. Shyness and cognitions: an examination of Turkish university students. The Journal of Psychology. 2008;142:633-644.

Çoban AE. Interpersonal cognitive distortions and stress coping strategies of late adolescents. Eurasian Journal of Educational Research. 2013;51:65-84.

Akdeniz H, Demirci D, Sekban G, Yurtsever Y. Üniversite öğrencilerinin öfke düzeylerinin karşılaştırılması (Kocaeli üniversitesi örneği). Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi. 2017;1:46-60.

Elkin N, Karadağlı F. Üniversite öğrencilerinin öfke ifade tarzı ve ilişkili faktörler. Anadolu Clin. 2016;21:64-71.

Temel V, Birol SŞ, Akpınar S, Nas K. Öğrencilerin karar verme düzeyleri ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının belirlenmesi. The Journal of International Anatolia Sport Science 2017;3:122-132.

Kıran-Esen B, Çelikkaleli Ö. Üniversite öğrencilerinin sosyal yetkinlik düzeyleri ile sürekli öfke ve öfke ifade biçimlerinin belirlenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 2016;3:37-49.

Aslan N, Akar H. Üniversite öğrencilerinde öfke ifade tarzları ile mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişki. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences. 2016;29:120-128.

Uğur E, Murat M. Lise öğrencilerinin kişiler arası ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve saldırganlık tepkileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 2014;13:525-543.

Gündoğdu R, Yavuzer Y, Karataş Z. Irrational beliefs in romantic relationships as the predictor of aggression in emerging adulthood. Journal of Education and Training Studies. 2018;6:108-115.

Çelikkaleli Ö, Kaya S. University students’ interpersonal cognitive distortions, psychological resilience, and emotional self-efficacy according to sex and gender roles. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 2016;6:187-212.

Hamamcı Z, Esen-Çoban A. Dysfunctional relationship beliefs of late adolescence in adjustment to university. Procedia Soc Behav Sci. 2010;2:300-304.

Cha NH, Sok SR. Depression, self-esteem and anger expression patterns of Korean nursing students. Int Nurs Rev. 2014;61:109-115.

17267 9011

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Mandibula kırıklarının prevalansı, tedavisi ve komplikasyonları

Hüseyin Can TÜKEL, Mehmet Emre BENLİDAYI

Türkiye’deki bir eğitim araştırma hastanesinin yatan hasta birimindeki çocukların psikomotor gelişim tarama sonuçları

Meryem Özlem KÜTÜK, Cem GÖKÇEN, Gülen GÜLER AKSU, Fatih AKIN, Ayşenur KARDAŞ, Ayşe Sevde SARP, Ali Evren TUFAN

Üniversite öğrencilerinde uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemler

Kevser Sevgi ÜNAL, Ebru GÖZÜYEŞİL, Edanur TAR

Toplum ruh sağlığı merkezinden yararlanan hastaların yaşam kalitesi, tıbbi tedaviye uyumu, içgörü ve işlevsellikleri

Şengül ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA

Erişkin hastalarda genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkileri

Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Ersel GÜLEÇ, Murat ILGINEL, Selçuk MATYAR, Ömer Sunkar BİÇER, Dilek ÖZCENGİZ

İnfertilite tedavisinin anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisi

Mahmut YASSA, Erol ARSLAN, Duru Saygin GULBAHAR

Evre 3-4 vajinal cuff prolapsusu tedavisinde konvansiyonel enstrümanlar kullanılarak sakrospinöz ligament fiksasyon sonuçları

Hanifi ŞAHİN, İbrahim YALÇIN, Eda Adeviye ŞAHİN, Mustafa Erkan SARI, Ali AYHAN

Hastane içi erişkin kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarının kılavuzlara uygunluk düzeyi: tek merkez deneyimi

Nail ÇALIŞKAN, Polat DURUKAN, Necmi BAYKAN, Nesıj Doğan KAYMAZ, Ferhan ELMALI, Cemil KAVALCI

Ratlarda cisplatin ototoksisitesinde adrenomedüllinin etkinliği

Nagihan BİLAL, Ergül Belge KURUTAŞ, Abdulkadir Yasir BAHAR, Bora BİLAL, Selman SARICA, İsrafil ORHAN, Adem DOĞANER, Meltem GÜNGÖR

Popliteal ven tutulumu olmayan akut iliofemoral ven trombozunun ultrasonla hızlandırılmış kateter aracılı trombolitik tedavisi: erken ve orta dönem sonuçlar

Emre KUBAT, Celal Selçuk ÜNAL, Aydın KESKİN, Erdem ÇETİN