Üniversite öğrencilerinde uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemler

Amaç: Bu araştırmada yabancı uyruklu öğrencilerin ağrı, uykusuzluk ve yorgunlukta tamamlayıcı, alternatif yöntemler kullanma durumlarının incelenmesi amaçlanmıştırGereç ve Yöntem:Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte yapılan bu araştırma Türkiye’de bir üniversitede öğrenim gören 100 uluslararası öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan öğrencilerin sosyo- demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, kalınan yer v.s)  ve TAT kullanımı ile ilişkili bazı özellikleri değerlendiren 30 soruluk veri toplama formudur.Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans ve ortalama testleri kullanılmıştır. Bulgular:Araştırmaya katılan yabancı uyruklu öğrencilerin yaş ortalaması 21.52’dir.Öğrencilerin  %43 kadın, %57 si ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %79’u Suriyeli, %15’i Afgan, %6’sı Türkmen  uyruklu’dur.  Yabancı uyruklu öğrencilerin %49’u  uyku problemi ile karşılaştıklarında, %34’ü yorgunluk durumunda, %13’ü ise ağrı yönetiminde   tamamlayıcı alternatif tedavi (TAT) kullanımına başvurdukları belirlenmiştir. Öğrencilerin %45’i ağrı yönetiminde, %27’si yorgunluk’da, %21’i uyku problemi ile karşılaştıklarında  farmakolojik yöntemlere başvurdukları saptanmıştırSonuç:Bu çalışmada öğrencilerin en çok uyku problemi ile karşılaştıklarında TAT yöntemlerine başvurdukları, ağrı yönetiminde ise farmakolojik yöntemleri tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Complementary and alternative methods used for insomnia, fatigue and pain in university students

Purpose: The aim of this study is to investigate the use of alternative methods in pain, insomnia and fatigue of foreign students.Materials and Methods: This research was carried out with 100 international students studying at a university in Turkey. Socio - demographic characteristics of the students prepared by the researchers in accordance with the literature information (gender, age, thickness etc.) 30-question data collection form which evaluates some of the features associated with the use of taste.Percent, frequency and mean tests were used in the evaluation of the data.Results: The average age of the foreign students participating in the study is 21.52.43% of the students are female and 57% are male students. 79% of the students are Syrian, 15% Afghans, 6% Turkmen nationality.  When 49% of foreign students encountered sleep problems, 34% applied for Complementary Alternative Treatment (TAT) in the case of tiredness and 13% applied for pain management. 45% of the students in pain management, 27% in fatigue, 21% in sleep problem when faced with the pharmacological methods were found to apply.Conclusion: In this study, it was determined that the students applied to the methods of  Complementary Alternative Treatment when they encountered the most sleep problem and preferred the pharmacological methods in pain management.

Kaynakça

1. Harris PE, Cooper KL, Relton C, Thomas KJ. Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by the general population: a systematic review and update. Int. J. Clinical Practice. 2012-66;10:924-939.

2. Doğan B, Karabudak AÖ, Karabacak E. Tamamlayıcı/alternatif tıp ve dermatoloji. Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi Dergisi. 2012-46;2:62-66.

3.Bodoker G, Kronenberg FA. Public Health agenda for traditional, complementary, and alternative medicine. American Journal of Public Health. 2002-92;10:1582-1591.

4.Kutlu S, Ekmekçi TÜ, Kölü A, Purisa S. Dermatoloji polikliniğine başvuran olgularda tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı. Terkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences. 2009-9;6:1496-502.

5.Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L. Use of complementary and alternative medicine by cancer patients in Turkey: A literature review. International Journal of Hematology and Oncology. 2008-1;18:32-38.

6.Taşçı S. Transcultural Nursing and complementary-alternative treatment. Türkiye Klinikleri J Public Health Nurs-Special Topics. 2015-1;3:34-40.

7.Tokem Y, Aytemur ZA, Yildirim Y, Fadiloglu C. Investigation into the use of complementary and alternative medicine and affecting factors in Turkish asthmatic patients. Journal of Clinical Nursing. 2012-21;5-6:698-707.

8. Leininger M. Culture care theory: a major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practices. Journal of Transcultural Nursing. 2002-13;3:189-192.

9.Erdoğan Z, Atik D, Çınar S. Complementary and alternative medicine methods in chronic renal failure. Archives Medical Review Journal. 2014-23;4:773-790

10.Yentür EA. Ağrı ve yaşam kalitesi. 2. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Kongresi Bildiri Kitabı. 5-7 Nisan 2007, İzmir, Meta Basım Matbacılık Hizmetleri, 2007, p.12-13

11. Özveren H, Uçar H. Öğrenci hemşirelerin ağrı kontrolünde farmakolojik olmayan bazı yöntemlere ilişkin bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 2009;59-72.

12.Bayındır SK, Çürük GN. Türkiye’de ağrıya yönelik tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları konusundaki hemsirelik tezlerinin incelenmesi. Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi. 2015-12;3:162-169

13. Yavuz M. Ağrı doğası ve kontrolü: Ağrının ilaç dışı yöntemlerle kontrolü. (Ed FE Aslan): 161-174. Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014.

14.Banks S, Dinges DF. Behavioral and physiological consequences of sleep restriction. J Clin Sleep Med. 2007-3;5:519-528.

15.Can R. Sezeryan ve normal doğum yapmış kadınlarda postpartum depresyon ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tez Çalışması). Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Bilim Dalı, 2010.

16.Cantekin I. Sard hastalarının uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tez Çalışması). Erzurum, Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 2009.

17. Porter NS, Jason LA, Boulton A, Bothne N, Coleman B. Alternative medical ınterventions used in the treatment and management of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. The Journal Of Alternatıve And Complementary Medıcıne. 2010-16;3:235-249

18.Doğanay S, Guzel D , Öztürk D , Tanyeli A. Complementary and alternative medicine: understanding, attitude and usage among Turkish health sciences and medical students. Journal Of Contemporary Medıcıne. 2018-8;1:48-54

19. Uzun O, Tan M. Nursing students’ opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complementary Therapies in Nursing & Midwifery. 2004;10:239–44.

20.Hasan SS, Yong CS, Babar MG, Naing CM, Hameed A, Baig MR et al. Understanding, perceptions and self-use of complementary and alternative medicine (CAM) among Malaysian pharmacy students. BMC Complement Altern Med. 2011;11:95.

21.Özveren H, Uçar H. The knowledge of student nurses on some non-pharmacological methods used in the pain control. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Journal. 2009;59-72.

22.Yaşar H. Melek S. Beslenme ve Besinler. Ankara, Hatiboğlu Yayınevi, 2014.

23.Aslantaş D, Metintaş S, Ünsal A, Kalyoncu C. Eskişehir kırsal kesim öğrencilerinde baş ağrısı sıklığı ve etkileyen etmenler. STED. 2007-16;1:1-5.

24.Tercan B. Hemşirelerin ağrı yönetiminde ilaç dışı yöntemleri bilme ve uygulama durumları (Yüksek Lisans Tezi). Malatya, İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015.

25.Araz NÇ, Taşdemir HS, Kılıç SP. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin tıp dışı alternatif ve geleneksel uygulamalar konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012;1:4.

26.Pearson NJ, Johnson L, Nahin R. Insomnia, trouble sleeping, and complementary and alternative medicine. Archives of internal medicine. 2006;18:166.

27.Gooneratne NS, Tavaria A, Patel N, Mashusudan L, Nadaraja D, Onen F et al. Perceived effectiveness of diverse sleep treatments in older adults. Journal Of The American Geriatrics Society. 2011;59:2.

28.Morelli V, Naquin C. Alternative therapies for traditional disease states: menopause. Am Fam Physician. 2002-66;1:129-135.

29. Baydar H. Tıbbi ve aromatik bitkiler bilimi ve teknolojisi. SDÜ Ziraat Fakültesi. 2009;51:122-123.

30.Heasman M, Mellentin J. New Nu Vim prepares to be swallowed up. NNB. 2002-7;8:29-30.

31. Sayın A, Candansayar S. Yorgunluk kavramı ve yorgun hastalara klinik yaklaşım. Gazi Tıp Dergisi. 2007-18;1:1-8.

32.Osborn C, Barlas P, Baxter G, Barlow J. Aromatherapy: a survey of current practice in the management of rheumatic disease symptoms. Complementary Therapies in Medicine. 2001-9;2:62-67.

33.Unal KS, Akpinar RB. The effect of foot reflexology and back massage on hemodialysis patients' fatigue and sleep quality. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2016;24: 139-144.

34. Vickers AJ. Kovaryans analizi kullanılarak ağrı için dört yeni randomize akupunktur denemesinin istatistiksel yeniden analizi. Clin J Ağrı. 2004-20;5:319-323.

35.Yurtkuran M, Alp A, Yurtkuran M, Dilek KA. Modified yoga-based exercise program in hemodialysis patients: a randomized controlled study. Complement Ther Med. 2007-15;3:164-171.

36.Untas A, Chauveau P, Dupré-Goudable C, Kolko A, Lakdja F et al. The effects of hypnosis on anxiety, depression, fatigue, and sleepiness in people undergoinghemodialysis: a clinical report. Int J Clin Exp Hypn. 2013-61;4:475-483.

15431 7402

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik boyun ağrısında bakış yönü tanıma egzersizlerinin ağrı şiddeti, eklem hareket açıklığı ve izometrik kas enduransına etkisi

Şule ŞİMŞEK, Mehmet DURAY, Filiz ALTUĞ

İnfertilite tedavisinin anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine etkisi

Mahmut YASSA, Erol ARSLAN, Duru Saygin GULBAHAR

Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesi

İpek KÖSE TOSUNÖZ, Gürsel ÖZTUNÇ, Zehra ESKİMEZ, Pınar YEŞİL DEMİRCİ

Popliteal ven tutulumu olmayan akut iliofemoral ven trombozunun ultrasonla hızlandırılmış kateter aracılı trombolitik tedavisi: erken ve orta dönem sonuçlar

Emre KUBAT, Celal Selçuk ÜNAL, Aydın KESKİN, Erdem ÇETİN

Psoriazisin klinik şiddeti ile histopatolojik bulgular arasında ilişki var mıdır? klinikopatolojik bir çalışma

Figen ASLAN

Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzları

Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ

Gastrointestinal sistem cerrahi patolojilerine eşlik eden konjenital anomalilerin değerlendirilmesi

Murat KONAK, Ahmet SERT, Metin GÜNDÜZ, Hanifi SOYLU, Saime SÜNDÜS UYGUN

Eklem dışı distal tibia kırıklarının (AO-43A) tedavisinde intramedüller çivi ve minimal invaziv perkütan plak osteosentez uygulamalarının karşılaştırılması

Mustafa ÖZER, Kayhan KESİK, Veysel BAŞBUĞ, Faik TÜRKMEN, Burkay Kutluhan KAÇIRA, İsmail Hakkı KORUCU, Tahsin Sami ÇOLAK, Recep MEMİK

Beyin tümör cerrahisi geçiren hastalarda gövde kontrolü fonksiyonel durumla ilişkilidir

Melda SOYSAL TOMRUK, Evrim GÖZ, Yeşim ŞENGÜL, Orhan KALEMCİ

Mezuniyet merkezlerinin Türkiye'deki ortopedi cerrahlarinin akademik kariyerine etkisi

Hanifi ÜÇPUNAR, Yalkın ÇAMURCU, Adem ÇÖBDEN, Seçkin ÖZCAN, Hakan SAYGILI, Hakan SOFU