Rahim içi araç hakkındaki bilgi düzeyinin araştırılması

Amaç: Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine başvuran kadınların Rahim içi araç (RİA) hakkındaki bilgi düzeyinin araştırılması. Materyal-Metod: Çalışma Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği jinekoloji polikliniklerinde Ağustos 2012-Kasım 2012 ayları arasında yürütüldü. Polikliniğe başvuran ve araştırmayı kabul eden 189 hasta çalışmaya dahil edildi. Verilerin toplanmasında hastaların sosyo-demografik özellikleri ve rahim içi araç ile ilgili bilgi durumlarının sorgulandığı anket formu kullanıldı. Anket formu ayrı bir odada, yüz yüze görüşülerek araştırmacılar tarafından uygulandı. Analizlerde SPSS 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) programı kullanıldı. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan kadınların ortalama yaşları 31.1±9.9 idi. %44.7 kadın herhangi bir modern korunma yöntemi kullanmıyordu. %1.6 kadın daha önce hiç RİA duymazken, duyanlarda %76.1 oranla en fazla bakırlı RİA duymuştu. RİA yumurtalıklara takılır sorusuna katılımcıların %42"si yanlış cevap verdi. Tartışma: RİA ucuz, hasta uyumu gerektirmeyen, kontraseptif etkinliği oldukça yüksek olan bir yöntemdir. Çalışmamızda, çalışma grubunun sosyo-demografik özellikleri ile sorulara verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmadı. Çalışmamızda temel sonuç sağlık çalışanları dahil modern kontraseptif yöntemler arasında önemli bir yer tutan RİA ile ilgili bilgi düzeyindeki yetersizlikti. Aile planlamasında sağlık personelleri dahil tüm toplumun eğitilmesi büyük önem taşımaktadır.

Investigation of knowledge level about intrauterine device

Objective: To investigate a level of knowledge about intrauterine device between females who were examined in our gynecology department. Metods: The study was conducted at Gynecology and Obstetric Department of Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Teaching and Research Hospital between August 2012-November 2012. The study were included 189 patients who accepted to participate. For collecting data; a form of questionnaire was used which has gived information about the intrauterine device (IUD) and status of socio-demographic characteristics of the patients. The questionnaire were administered by the researchers in a separate room as a face-to-face interviews. SPSS 20.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA) program was used for statistical analysis. Results: The mean age of the women in the study was 31.1 ± 9.9. 44.7% of women were not using any modern contraceptive method. IUD utilization rate was 3.2%. 1.6% of women had never heard IUD, %76.1 women heard copper IUD. 42% of respondents gave the wrong answer to IUD inserted into ovaries. Conclusion: The IUD which is a cheap, does not require patient compliance, and has high efficacy. In this study, we were not found a statisfically significant difference for answers to questions in patients with different socio-demographic characteristics. The main result of the study was; among all parcipitians ,even health care workers there was an important disability about level of knowledge for IUD. It is great importance the whole society, including health professionals must train about family planning.

Kaynakça

Legal Regulations about Services of Population Planning Ministry of Health General Directorate of Mother and Child Health and Family Planning. 1985. 1998 Turkish Population and Health Survey. Hacettepe Institute for Population Studies. Hacettepe University. Ankara: HIPS. 1999.

Aytekin NT, Pala K, Irgil E, Aytekin H. Family planning choices and some characteristics of coitus interuptus users in Gemlik,Turkey. Women’s health ISUES. 2001; 11: 442-7.

The State of the World’s Children 2001, UNİCEF.

Grimes DA, Lopez LM, Manion C, Schulz KF. Cochrane systematic reviews of IUD trials: lessons learned. Contraception. 2007; 75: 55-59.

Grimes DA. Forgettable contraception. Contraception. 2009; 80: 497.

TNSA 2008, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. Aralık 2009.