Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer yetmezliğinin yordayıcısı olarak nötrofil-lenfosit oranının rolü

Amaç: Çalışmamızda mantar zehirlenmeleri sonucunda karaciğer yetmezliği veya transplantasyon ihtiyacını önceden tahmin edilmesinde nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve demografik özelliklerin birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Hastalar cinsiyet, yaş, hastaneye başvuru ayı, acil servise başvuru semptomları, vital bulgular, laboratuvar değerleri, ilk semptomlarına göre zehirlenme ciddiyet skoru (ZCS), şikayetlerinin başlama zamanı açısından değerlendirildi. Hastalar karaciğer fonksiyon testlerinin bozulup bozulmamasına göre iki gruba ayrıldı.  ZCS’ye göre ve akut karaciğer yetmezliğinin olup olmamasına göre NLO değerlendirildi.Bulgular: Yaşları 16-85 arasında olmak üzere 84 hasta çalışmaya dahil edildi.  NLO karaciğer fonksiyon testleri bozulmuş hastalarda (10.82±8.7), karaciğer fonksiyon testleri normal olanlara (5.66±4.71) göre istatistiksel olarak anlamlıydı. NLO’nun akut karaciğer yetmezliği gelişen hastalarda (17.77±9.44) şifa ile taburcu edilen hastalara göre (5.72±4.64) anlamlı derecede yüksek olduğu gözlendi. Cut-off değerinin 9.65 olduğu görüldü.Sonuç: Mantar zehirlenmeleri sonucunda gelişebilecek karaciğer yetmezliği veya transplantasyon ihtiyacını erken tahmin edilmesinde NLO’nun  faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

The role of neutrophil-lymphocyte ratio as a predictor of acute hepatic failure in mushroom poisoning

Purpose: This study aimed to evaluate the value of neutrophil/lymphocyte ratio (NLR) together with the demographic characteristics in predicting liver insufficiency or transplantation need following mushroom poisoning. Materials and Methods: The patients were evaluated in terms of various parameters including gender, age, the month of admission, symptoms on emergency service admission, vital findings, laboratory findings, poisoning severity score (PSS) according to initial symptoms, and onset time of symptoms. The patients were divided into two groups according to whether the liver function tests were deteriorated or not. NLR was assessed according to PSS in patients with and without acute liver failure.Results: A total of 84 patients, aged 16-85 years, were included in the study. Neutrophil/lymphocyte ratio was 10.82±8.7 in patients with impaired liver function tests and statistically significant compared to the patients with normal liver function tests (5.66±4.71). NLR was statistically significantly higher in patients who developed acute liver failure and in those with high poisoning severity score. The cut-off value was founded as 9.65.Conclusion: NLR may be a useful predictor of liver failure or transplantation need, which develops as a result of mushroom poisoning.

Kaynakça

Referans1: Zhou DC, Zhang H, Luo ZM, Zhu QX, Zhou CF. Prognostic value of hematological parameters in patients with paraquat poisoning. Sci Rep. 2016 Nov 8;6:36235

Referans2: Sun W, Zhang L, Luo M, Hu G, Mei Q, Liu D, Long G, Hu G. Pretreatment hematologic markers as prognostic factors in patients with nasopharyngeal carcinoma: Neutrophil-lymphocyte ratio and platelet-lymphocyte ratio. Head Neck. 2016;38:332-40

Referans3: Dundar ZD, Ergin M, Koylu R, Ozer R, Cander B, Gunaydin YK Neutrophil-lymphocyte ratio in patients with pesticide poisoning. J Emerg Med. 2014 ;47:286-93.

17279 9014

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Sağlık çalışanlarında fiziksel aktivite ile yaşam kalitesi ilişkisi

Duygu İlke YILDIRIM, Ahmet Yıldırım, Mehmet Ali Eryılmaz

Akut miyokard enfarktüsü şüphesi olan hastalarda kardiyak biyobelirteç ölçümünde kullanılan hasta başı test cihazlarının değerlendirilmesi

Saadet ÇELİK

Toplum ruh sağlığı merkezinden yararlanan hastaların yaşam kalitesi, tıbbi tedaviye uyumu, içgörü ve işlevsellikleri

Şengül ŞAHİN, Gülçin ELBOĞA

Acil serviste amilaz testlerinin kullanılması

Halit KARAKISA, Müge GÜLEN, Akkan AVCI, Salim SATAR, Banu KARA

Spontan subaraknoid kanamayı takiben gelişen vazospazm sonrası serum ve serebrospinal sıvıda endotelin-1 düzeyleri

Emre BİLGİN, Kadir OKTAY, Semih Kıvanç OLGUNER, Gökhan ÇAVUŞ, Vedat AÇIK, Ali ARSLAN, Metin TUNA

Nesbit yöntemi ile tedavi edilen konjenital penil kurvatür hastalarında uzun dönem sonuçları

Umut ÜNAL, Hakan ERÇİL, Erbay TÜMER, Ergun ALMA, Güçlü GÜRLEN, Nevzat Can ŞENER, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Yalçın EVLİYAOĞLU

Acil servise başvuran baş dönmesi olan hastaların değerlendirilmesi

Mürsel KOÇER, Akkan AVCI, Müge GÜLEN, Begüm Şeyda AVCİ, Salim SATAR, Filiz KOÇ

Tip 2 diabetes mellitusu olan Türk yetişkinlerde tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı ve öz-etkililik düzeyi

Alime SELÇUK TOSUN, Handan ZİNCİR, Elif ELİŞ

Hemşirelik öğrencilerinin şiddet eğilimlerinin belirlenmesi

İpek KÖSE TOSUNÖZ, Gürsel ÖZTUNÇ, Zehra ESKİMEZ, Pınar YEŞİL DEMİRCİ

Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzları

Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ