Hastane içi erişkin kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarının kılavuzlara uygunluk düzeyi: tek merkez deneyimi

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri`nde görevli doktorların güncel kılavuzlara göre erişkin kardiyopulmoner resüsitasyon konusundaki bilgi düzeylerinin ve bunu etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır.Gereç ve Yöntem: Bu çalışma anket doldurmayı kabul eden asistan hekimler arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza, kliniklerinde ulaşılabilen ve araştırmaya katılmaya rıza gösteren toplam 303 doktor dâhil edilmiştir. Veri toplama formları iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde demografik veriler ve ikinci bölüm seçeneklerinden sadece bir tanesi doğru olan, çoktan seçmeli, Amerikan Kalp Derneği’nin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Acil Kardiyovasküler Bakım 2010 Kılavuzu temel alınarak hazırlanan 20 adet sorudan oluşturulmuştur. Bulgular: Hekimlerin yaşları, toplam hekimlik ve toplam asistanlık süreleri bilgi düzeyini olumlu etkilemektedir. Son altı ay içerisinde uyguladıkları kardiyopulmoner resüsitasyon sayısının fazla olması ve kardiyopulmoner resüsitasyon esnasında defibrilasyon yapmış olmaları bilgi düzeylerini olumlu etkilemektedir. Mezuniyet sonrası dönemde alınan eğitimler hekimlerin bilgi düzeyini anlamlı olarak artırmıştır. Sonuç: Hekimlere yönelik kardiyopulmoner resüsitasyon eğitim programları standardize edilmeli, güncellenmeli ve çalışanlara bu programların ulaştırılabilmesi için hizmet içi kurslar düzenlenmelidir. 

Compliance to guidelines in in-hospital cardiopulmonary resuscitation interventions: single-center experience

Purpose: The aim of this study was to investigate standard of knowledge about adult cardiopulmonary resuscitation according to current guidelines and affecting factors among clinicians working at the Hospital of Erciyes University, Medicine School.Materials and Methods: The study conducted on residences and subspecialty residences who accepted to participate and complete the survey. Overall 303 clinicians who accepted to participate and were accessible for completion of survey were recruited to the study.  The survey included 2 sections. The first section included data regarding demographic characteristics and the second part included 20 multiple-choice items with one correct answer prepared based on 2010 American Heart Association Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care.. Results: Age, total duration of medical practice and residency positively affected standard of knowledge. Higher number of cardiopulmonary resuscitation performed within prior 6 months and defibrillation performance during cardiopulmonary resuscitation positively affected standard of knowledge. Post-graduate theoretical and practical training positively affect standard of knowledge. Conclusion: Cardiopulmonary resuscitation trainings aiming clinicians should be standardized and updated as well as education during employment should be scheduled to provide access to such programs. 

Kaynakça

Çalışkan N. Hastane İçi erişkin Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulamalarının Güncel Kılavuzlara Uygunluk Düzeyi ve Bunu Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi. 2015.

Andrew HT, Thomas DR, Bentley JB. Guidelines 2010 for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science: CPR Overview. Circulation 2010; 122: 676-84.

Abella BS, Sandbo N, Vassilatos P. Chest compression rates during cardiopulmonary resuscitation are suboptimal: a prospective study during in-hospital cardiac arrest. Circulation 2005; 111: 428–434.

Grmec S, Kupnik D. Does the Mainz Emergency Evaluation Scoring (MEES) in combination with capnometry (MEESc) help in the prognosis of outcome from cardiopulmonary Resuscitation in a prehospital setting? Scitation 2003; 58: 89–96.

Grmec S, Klemen P. Does the end-tidal carbon dioxide (EtCO2) concentration have prognostic value during out-of-hospital cardiac arrest? Eur J Emerg Med 2001; 8: 263–269.

Part 9: Post_Cardiac Arrest Care: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Circulation 2010; 122; 768-S786.

Şener S. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştirma ve Uygulama Hastanesi'ndeki Araştırma Görevlisi Tıp Doktorlarının Temel Yaşam Desteği Bilgi Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi. 2003.

Kiyan S, Yanturali S, Musal B. Determination of advanced life support knowledge level of residents in a Turkish university hospital. J Emerg Med 2008; 35: 213-22.

Bilir Ö, Acemoğlu H, Aslan Ş. Knowledge levels as to basic life support of medical doctors and affecting factors. Turk J Emerg Med 2007; 7(1) :18-24.

Kımaz S, Soysal S, Çımrın AH, Günay T. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, Ileri Kardiyak Yaşam Desteği Ve Doktorların Adli Sorumlulukları Konularındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Travm Derg 2006; 12: 59–67.

17273 9011

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Ebelik öğrencilerinin sosyal zeka düzeyleri ile meslek algıları arasındaki ilişki

Emine AKÇA, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ, Meltem AKBAŞ, Ayşe ŞENOĞLU

Üniversite öğrencilerinde uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemler

Kevser Sevgi ÜNAL, Ebru GÖZÜYEŞİL, Edanur TAR

Türkiye’deki bir eğitim araştırma hastanesinin yatan hasta birimindeki çocukların psikomotor gelişim tarama sonuçları

Meryem Özlem KÜTÜK, Cem GÖKÇEN, Gülen GÜLER AKSU, Fatih AKIN, Ayşenur KARDAŞ, Ayşe Sevde SARP, Ali Evren TUFAN

Psoriazisin klinik şiddeti ile histopatolojik bulgular arasında ilişki var mıdır? klinikopatolojik bir çalışma

Figen ASLAN

Oral kontraseptif kullanan kadınlarda inflamatuvar belirteçlerinin ve adezyon moleküllerinin değişimi

Mehmet ÖZSÜRMELİ, Ercan BAŞTU, Cihan COMBA, Mete SUCU, Erol ARSLAN, Selahattin MISIRLIOĞLU, Faruk ÇELİK, Şakir Ümit ZEYBEK, Ahmet BÜYÜKÖREN

Subklavyen arter tıkayıcı hastalıklarında endovasküler tedavinin etkinliği

Hüseyin Tuğsan BALLI, Erol AKGÜL, Kairgeldy AİKİMBAEV

Klorzoksazonun antibakteriyel etkisinin belirlenmesi

Mostafa NORİZADEH TAZEHKAND, Mehmet Bertan YILMAZ

Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Nurgül ÖZPOYRAZ, Mehmet Emin DEMİRKOL

Mezuniyet merkezlerinin Türkiye'deki ortopedi cerrahlarinin akademik kariyerine etkisi

Hanifi ÜÇPUNAR, Yalkın ÇAMURCU, Adem ÇÖBDEN, Seçkin ÖZCAN, Hakan SAYGILI, Hakan SOFU

Genel anestezi altında dental tedavi yapılan olguların değerlendirilmesi

Hatice AKPINAR