Acil serviste amilaz testlerinin kullanılması

Amaç: Çalışmamızda acil servise başvuran hastalarda ne sıklıkla amilaz testi istendiğini ve bu testin etkinliğini göstermeyi amaçladık.Gereç ve Yöntem: Amilaz tetkiki istenilen 32.922 hastadan amilaz yüksekliği (>100 IU/L) saptanan 4318’nin dosya bilgileri incelendi. Geriye kalan 1543 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri ile laboratuvar değerleri, hastaların nihai tanıları ve ilaç bilgileri değerlendirildi.Bulgular: Acil servise başvuran hastaların %15,1’inden amilaz tetkiki istenilmiş olup, %1,98’inde amilaz yüksekliği saptandı. Acil servisteki tanı alan akut pankreatit insidansı 100.000’de 60 olarak saptandı. Serum amilaz kestirim değeri normalin üst limitinin 3 kat ve üzeri esas alındığında amilazın akut pankreatit tanısı koymadaki sensitivitesi ve spesifitesi amilaz düzeyini yükselttiği bilinen hastalıklarla ayırımda %85,4 ve %98,0 idi. Amilazın akut pankreatit tanısı koymadaki sensitivitesi ve spesifitesi amilazı yükselttiği bilinen bir hastalık veya ilaç kullanımı olmayan hastalarla ayırımında %85,4 ve %95,3 olarak saptandı. Sonuç: Amilaz yüksekliği akut pankreatit ile beraber diğer gastrointestinal, jinekolojik, kardiyovasküler, nörolojik hastalıklar ve renal fonksiyon bozukluklarında da görülmektedir. Acil servislerde hastalardan kliniğine göre amilaz tetkiki istenilmesi gereksiz tetkik istenilmesini önleyecektir.

Use of amylase tests in emergency department

Purpose: The aim of this study was to establish how frequent the amylase test was ordered and to determine its effectiveness in patients that apply to the emergency department.Materials and Methods: Among the 32,922 patients who had amylase tests ordered, the data from the files of 4,318 patients with high amylase levels (>100 IU/L) were evaluated. The remaining 1,543 patients were included in the study. The demographic data, laboratory results, definitive diagnoses and medication data of the patients were evaluated.Results: Amylase tests were ordered in 15.1% of the patients that applied to the emergency department, and high amylase levels were detected in 1.98%. The incidence of acute pancreatitis diagnosed in the emergency department was identified as 60 in 100.000. When the serum amylase cut-off value was taken as three times greater than the normal upper limit, it was identified that the sensitivity and specificity of amylase in diagnosing acute pancreatitis was 85.4% and 98.0% when distinguishing patients with diseases known to increase amylase. Sensitivity and specificity of amylase in diagnosing acute pancreatitis was 85.4% and 95.3% when distinguishing patients with no diseases known to increase amylase or no medication use.Conclusion: Besides acute pancreatitis, increased amylase levels are also observed in other gastrointestinal, gynecological, cardiovascular, neurological diseases and renal dysfunction. Ordering amylase tests based on the patients' clinic will reduce ordering unnecessary tests in emergency departments.

Kaynakça

[1] Slack S, Abbey I, Smith D. Reminder of important clinical lesson: Abdominal pain and hyperamylasaemia-not always pancreatitis. BMJ Case Reports. 2010.[2] Muniraj T, Dang S, Pitchumoni CS. Pancreatitis or not? Elevated lipase and amylase in ICU patients. J Crit Care. 2015; 30:1370-5.[3] Burden S, Poon ASK, Masood K. Hyperamylasaemia: pathognomonic to pancreatitis? BMJ Case Rep. 2013. [4] Souza GD, Souza LRQ, Cuenca RM, et al. Understanding the international consensus for acute pancreatitis: Classification of Atlanta 2012. Arq Bras Cir Dig. 2016; 29(3):206-10.[5] Sinha S, Khan H, Timms PM, et al. Pancreatic type hyperamylasaemia and hyperlipasemia secondary to ruptured ovarian cyst: A case report and review of the literature. J Emerg Med. 2010; 38(4):463-6.[6] Lee CC, Chung WY, Shih YH. Elevated amylase and lipase levels in the neurosurgery intensive care unit. J Chin Med Assoc. 2010; 73(1):8-14.[7] Al-Abed YA, Ghani KR, Carr TW, et al. Hyperamylasaemia in ureteric colic. Postgrad Med J. 2009; 85:108-9.[8] Cote GA, Gottstein JH, Daud A, et al. The role of etiology in the hyperamylasemia of acute liver failure. Am J Gastroenterol. 2009; 104(3):592-7.[9] Liu Z, Wang J, Quian J, et al. Hyperamylasemia, reactive plasmacytosis and immune abnormalities in a patient with celiac disease. Dig Dis Sci. 2007; 52:1444-7.[10] Liverani E, Leonardi F, Castellani L, et al. Asymptomatic and persistent elevation of pancreatic enzymes in an ulcerative colitis patient. Case Rep Gastrointest Med. 2013. [11] Bokemeyer B. Asymptomatic elevation of serum lipase and amylase in conjunction with Crohn's disease and ulcerative colitis. Z Gastroenterol. 2002; 40(1):5-10.[12] Pezzilli R, Fabbri D, Imbrogno A, et al. Tyrosine kinase inhibitors, pancreatic hyperenzymemia and acute pancreatitis: a review. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2011; 5(2):165-8.[13] Tenner S, Baillie J, DeWitt J, et al. American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. Am J Gastroenterol. 2013; 108:1400-15.[14] Keller J, Andresen V, Rosien U, et al. The patient with slightly elevated pancreatic enzymes and abdominal complaints. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2007; 21(3):519-33.[15] Lang E, Afilalo M, Dankoff J, et al. The prognostic significance of moderate hyperamylasemia in the evaluation of the emergency department patient. J Emerg Med. 1995; 13:107-12.[16] Kiriyama S, Gabata T, Takada T, et al. New diagnostic criteria of acute pancreatitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2010; 17(1):34-6.[17] Sutton PA, Humes DJ, Purcell G, et al. The role of routine assays of serum amylase and lipase for the diagnosis of acute abdominal pain. Ann R Coll Surg Engl. 2009; 91:381-4.[18] Shen YS, Chan CM, Chen WL, et al. Diagnostic performance of initial salivary alpha-amylase activity for acute myocardial infarction in patients with acute chest pain. J Emerg Med. 2012; 43:553-60.[19] Parissis JT, Adamopoulos SN, Venetsanou KF, et al. Elevated plasma amylase levels in advanced chronic heart failure secondary to ischemic or idiopathic dilated cardiomyopathy: correlation with circulating interleukin-6 activity. J Interferon Cytokine Res. 2003; 23:329-33.[20] Jiang CF, Ng KW, Tan SW. Serum level of amylase and lipase in various stages of chronic renal insufficiency. Zhonghua Yi Xue Za Zhi (Taipei). 2002; 65:49-54.[21] Van Stegeren A, Rohleder N, Everardo W, et al. Salivary alpha amylase as marker for adrenergic activity during stress: effect of betablockade. Psychoneuroendocrinology. 2006; 31:137-41.[22] Gomez D, Addison A, De Rosa A, et al. Retrospective study of patients with acute pancreatitis: is serum amylase still required? BMJ open. 2012; 2(5):e001471.[23] Forsmark CE, Vege SS, Wilcox CM. Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 2016; 375(20):1972-81.

6934 2303

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Erişkin hastalarda genel ve rejyonel anestezinin kemik belirteçleri ve kırık iyileşmesi üzerine uzun dönem etkileri

Ebru BİRİCİK, Feride KARACAER, Ersel GÜLEÇ, Murat ILGINEL, Selçuk MATYAR, Ömer Sunkar BİÇER, Dilek ÖZCENGİZ

Üniversite öğrencilerinin ilişkilerle ilgili bilişsel çarpıtmaları ve öfke ifade tarzları

Arzu YÜKSEL, Emel BAHADIR YILMAZ

Klorzoksazonun antibakteriyel etkisinin belirlenmesi

Mostafa NORİZADEH TAZEHKAND, Mehmet Bertan YILMAZ

Tip 2 diyabet hastalarında anksiyete ve depresyon riski ve ilişkili faktörler

Seher SAYIN, Serhat SAYIN, Burak BURSALI, Hatice BİLEN İPEK

Çocuklarda psödotümör serebri: etyoloji, klinik bulgular, prognoz

Gülen GÜL MERT, Neslihan ÖZCAN, Şeyda BEŞEN, Kemal YAR, Özlem HERGÜNER, Faruk İNCECİK, Şakir ALTUNBAŞAK

Üniversite öğrencilerinde uykusuzluk, yorgunluk ve ağrıda kullanılan tamamlayıcı ve alternatif yöntemler

Kevser Sevgi ÜNAL, Ebru GÖZÜYEŞİL, Edanur TAR

Hastane içi erişkin kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamalarının kılavuzlara uygunluk düzeyi: tek merkez deneyimi

Nail ÇALIŞKAN, Polat DURUKAN, Necmi BAYKAN, Nesıj Doğan KAYMAZ, Ferhan ELMALI, Cemil KAVALCI

Ratlarda cisplatin ototoksisitesinde adrenomedüllinin etkinliği

Nagihan BİLAL, Ergül Belge KURUTAŞ, Abdulkadir Yasir BAHAR, Bora BİLAL, Selman SARICA, İsrafil ORHAN, Adem DOĞANER, Meltem GÜNGÖR

Mantar zehirlenmesinde akut karaciğer yetmezliğinin yordayıcısı olarak nötrofil-lenfosit oranının rolü

Bengü Gülhan AYDIN, Gamze KÜÇÜKOSMAN, Özcan PİŞKİN, Dilek OKYAY, Bilgehan AÇIKGÖZ, Hilal AYOĞLU

Huntington hastalığı tanısı almış hastalarda ve ailelerinde CAG trinükleotid tekrar sayılarının fragman analizi ile tespiti

Davut ALPTEKİN, Perçin PAZARCI, Mehmet Ali BEREKETOĞLU, Mehmet Ali ERKOÇ, Nermin Seda ILGAZ, Ümit LÜLEYAP